Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

földtudományi (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
földtudományi alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
10<30
Teljes költség: 
300 000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Szakfelelős: 
Dr. Geresdi István egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerűtermészettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének ésgyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományoséletben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az iparierőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatot lássanak el, éshivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. A nemzetközikapcsolattartáshoz és a szakirodalom tanulmányozásához legalább egyidegen nyelve használatát középszinten elsajátítanak. Megfelelőmatematikai, informatikai, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományokműveléséhez megfelelõ matematikai, informatikai, fizikai és kémiaiismeretekkel rendelkeznek. A szakterületük átfogó jellege miattismeretekkel rendelkeznek a geológia, meteorológia és a talajtan területén.A speciális ismereteinek birtokában, képesek a földtudomány magas szintűművelése iránti társadalmi igények kielégítésére, a felmerülő problémákönálló felismerésére és megoldására, a rész- és társtudományokhozcsatlakozó határterületeken is. Önálló és irányító munkaköröket tudnakbetölteni a földtudományhoz kapcsolódó, a földtudomány eredményeitalkalmazó munkahelyeken. Kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatásiszervekben alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- éserdőgazdaság, a vízügy, a települési önkormányzatok, valamint atermészetvédelem területén jelentkezõ földtudományi szakképzettségetigénylő feladatok megoldásába. Rendszeres szakmai önképzés alapjánképesek az új tudományos eredményeket megérteni, feldolgozni, és alkotómódon alkalmazni azokat munkájukban. Siker esélyével pályáznak amesterfokozat (MSc) szintű képzésre.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium.
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Főbb tárgyak: 

Általános alapozó ismeretek:matematika, fizika, kémia, informatika.Szakmai alapozó tárgyak:földtudományi alapismeretek: földtan, meteorológia, csillagászati földrajz,geomorfológiaSzakmai tárgyak:Rendszeres ásványtan, geokémia, geofizika, őslénytan, műszaki földtan

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: geológia, szakirány nélküli szakirány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
földtudományi kutató
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó
tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan területén.
A BSc-n végzett hallgatóinknak a következő szakokon tanulhatnak tovább:
• PTE TTK Geográfus MSc Geomorfológia Szakirány
• Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudomány MSc szak
• Az ELTE TTK Geológus MSc
Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori fokozat
megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.
Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél (a
Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában vagy
például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A terepi kutatásoktól (olykor távoli tájakon) a laboratóriumi mérésekigsokféle színes munkát végzünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy nincs kétegyforma munkanapunk, még akkor sem, ha valamely szakhatóságnál,vagy hivatalban dolgozunk, nem beszélve az egyéni vállalkozókról, önállószakértőkről. Szakmai közösségünk országosan is kis létszámú, atermészetes emberi kapcsolatok, a segítőkészség, a baráti együttműködésjellemzi. További információ a képzésről a Kar következő oldalán található:http://www.ttk.pte.hu/TO/FELVETELI/alapkepz.html A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:Dr. Kovács János egyetemi adjunktusTelefon: (72) 503-600/24483E-mail: jones@gamma.ttk.pte.hu