University of Pécs

University of Pécs

 

 

Felvételi magazin

régészet alapszak

Mon, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Printer-friendly versionPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
régészet alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
5-15 fő
Teljes költség: 
200.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

történelem (emelt)ÉSföldrajz v. egy idegen nyelv (angol v. francia v. latin v. magyar v. német v. olasz v. orosz v. spanyol)

Képzés célja: 

régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és két általuk választott szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a régészet alapszakon végzett hallgató:Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit.Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát.Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét.Tájékozott legalább két régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat.Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról.Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására.Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására.Képes mesterfokozatú régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és dokumentálására.Képes a feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek tudományos igényű feldolgozására és közlésére.Képes megoldási javaslatokat adni a régészeti kutatás során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat.Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.Képes idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta Minor szakként felvehető: NEMA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakterületi képzés Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek: 26-42 kredit:°         általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány): 16-32 kredit,°         más tudományterületek ismeretei 10 kredit;-    régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit, amelyből°         szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek ismeretei) 30-60 kredit,°         tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit,°         muzeológia 4-8 kredit,°         egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kreditA képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét ásatási gyakorlat.A szakmai gyakorlat keretében az régészeti tereptani és ásatási ismeretek közvetítésére kerül sor.A szakmai gyakorlat különböző korszakú, elsősorban a választott szakterületekhez kapcsolódó régészeti lelőhelyeken történik. Az interdiszciplináris szemléletű gyakorlati képzés során a hallgatók legújabb módszerekkel és műszerekkel ismerkednek meg. A szakmai gyakorlaton – projektorientált képzési struktúrával – a feldolgozás módszertanát is megismerik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
régészet alapszakos bölcsész (Philologist in Archaeology)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.
Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Iroda Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://www.regeszet.btk.pte.hu/

További információk/Megjegyzés: 

A régészet pécsi műhelyére vonatkozó további információkat illetően a tanszéki honlapról (http://www.regeszet.btk.pte.hu/) lehet tájékozódni.