Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

romanisztika alapszak - olasz szakirány

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
romanisztika alapszak - olasz szakirány
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: 5-15 fő , Levelező: 5-8 fő
Teljes költség: 
Nappali: 180.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
.Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

olasz nyelv (emelt) ÉS angol v. francia v. latin v. magyar v. német v. orosz v. román v. spanyol v. történelem

Képzés célja: 

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a romanisztika alapszakon végzett hallgató: Tájékozott az adott újlatin nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében.Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális szövegeit, kontextusait, valamint, ha van, legalább egy, a saját szakirányához kapcsolódó Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait.Ismeri az adott újlatin nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.Átlátja az adott újlatin nyelvhez tartozó szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.Tisztában van az adott újlatin nyelv és kultúra jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.Ismeri az adott újlatin nyelv egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakkifejezéseit.Összefüggéseiben értelmezi a romanisztika alapszak munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályait, előírásait.Értelmezi az adott újlatin nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az adott újlatin nyelvet elhelyezni a világ nyelvei közt, valamint azonosítani az adott újlatin nyelv főbb regionális változatait.Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és ezeket a kulturális jelenségeket az európaiság kontextusában értelmezi.Képes legalább egy, a szakirányához kapcsolódó, Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából az adott újlatin nyelvű kultúra jelenségeit értelmezni.Az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél az adott újlatin nyelven, világos, részletes szövegeket alkot különféle témában, különösen az adott újlatin nyelv kulturális témaköreivel kapcsolatosan.Műfajilag sokszínű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez az adott újlatin nyelven.Az adott újlatin nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kultúratudományi módszert.Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez vagy irányít.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,levelező munkarendben: félévenként 5 x 2 nap (csütörtök-péntek) Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés, legalább középfokú nyelvtudásA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kreditRomanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:-    szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit,-    a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

Szakirányok és specializációk: 

olasz filológia (nappali), olasz részterületi (levelező)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
romanisztika, olasz alapszakos bölcsész (Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektekTipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További szakosodás után tanári,bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Iroda Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://olasz.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Publikációink színvonalas hazai és külföldi tanulmánykötetekben, folyóiratokban jelennek meg. Tanszékünk magas színvonalú nemzetközi konferenciák rendszeres szervezője; kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik és szorosan együttműködik olasz intézményekkel (Külügyminisztérium, Olasz Nagykövetség, Magyarországi Olasz Kultúrintézet, stb.), olasz és magyar egyetemekkel. Az együttműködés eredményeként az arra érdemes diákjainknak ösztöndíjat (ERASMUS) tudunk biztosítani. A tanszék fontos szerepet játszik az olasz nyelv és kultúra magyarországi terjesztésében. Diákjaink külföldön is kimagasló teljesítményt nyújtanak tanulmányaik során, az arra érdemesek a tudományos diákköri munkába is aktívan bekapcsolódnak.