Pécsi Tudományegyetem

PTE - Felvételizőknek

 

 

Felvételi magazin

szabad bölcsészet alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
szabad bölcsészet alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: 10-30 fő; Levelező: 5-10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 180.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
.Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

magyar v. történelem ÉS angol v. francia v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol (A két választandó vizsgatárgy közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!)

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a szabad bölcsészet alapszakon végzett hallgató:Tájékozott a nyugati eszmetörténet alapvető korszakaiban, azok általános jellemzőiben és adataiban.Ismer bölcseleti, művészeti alapszövegeket, alapműveket és alapproblémákat.Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás hagyományos és mai változatait, és jártasságot szerez a problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban.Ismeretekkel rendelkezik a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, az írott vizuális és mediális kommunikáció, a nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.Képes arra, hogy kreatív módon írjon, és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultúra különböző területein. Ez az alkalmasság kiterjed a nyomtatott és elektronikus sajtóban és egyéb kiadványokban megjelenő műbírálatok írására, politikai és közéleti elemzések elvégzésére, ismeretterjesztő tudósítások, beszédek és prezentációk készítésére és értékelésére, a kultúra szervezésében való közreműködésre.Képes argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban vázlatos vagy részletes bemutatására.Képes több műfajban az adott műfajnak vagy egyéb igényeknek megfelelő írásbeli és szóbeli prezentációra.Képes a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra.Képes a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás terén.Képes művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátására, akár középvezetői szinten is. A filozófia specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a filozófiatörténet nagy korszakaiban és műveiben.-    Ismeri a metafizika, tudományfilozófia és tudománytörténet, elmefilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, művészetfilozófia, analitikus filozófia, vallásfilozófia alapproblémáit.Az esztétika specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a klasszikus, a modern és a kortárs elméletekben, a vizuális kultúrában.-    Ismeri az ágazati esztétikákat.-    Ismer kanonikus műveket.-    Jártas a műelemzés módszertanában, ismeri annak jelentőségét és elméleteit.b) képességei-    Képes művészeti kritikákat írni.Az etika specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott az etikatörténet korszakaiban.-    Ismeri az ágazati etikákat.-    Átlátja az alkalmazott etikák, a filozófiai antropológia, az ökológiai etika, a politikaelmélet alapvető problémáit.A filmelmélet és filmtörténet specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató tájékozott a filmtörténetben és a filmelméletekben.-    Ismeri a filmelemzés módszereit, elméleti alapjait és jelentőségét.-    Átlátja a filmi kompozíciót, a filmi elbeszélést.-    Ismeri és kezeli a (mozgó)képkészítő eszközöket és képes önállóan pár perces rövidfilm készítésére )beleértve a szinopszisírást, kamerahasználatot és az utómunkálatokat)A kommunikáció specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    A hallgató jártas alapvető jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretekben.-    Birtokában van alapvető informatikai ismereteknek.-    Ismeri a kommunikáció sajátos színtereit, a kommunikáció dinamikáját, a kommunikációs zavarokat.-    Átlátja a mediatizált kommunikációt.-    Rendelkezik alapvető médiaismeretekkel.b) képessége-    Képes a kommunikáció szabályozására.A művészettörténet specializáción továbbá a szabad bölcsésza) tudása-    Ismeri az egyetemes (európai) és a magyar művészet nagy stíluskorszakait (az antikvitástól a középkori és újkori művészeten át a modern és kortárs művészetig).-    Jártas a kutatásmódszertani és értelmezéstani alapismeretekben, a kiállítás-értékelésben.-    Rendelkezik muzeológiai és műemlékvédelmi alapismeretekkel.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2017. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali tagozaton naponta,levelező tagozaton havonta 1 alkalom (péntek-szombati napok)  Minor szakként felvehető: IGEN (nappali munkarendben: esztétika, etika, film, filozófia, kommunikáció, művészettörténet; levelező munkarendben: esztétika, etika, film, filozófia, kommunikáció), követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (kötelező) és részterületi specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

Általános szakterületi ismeretek 110-120 kredit, amelyből-    szabad bölcsészeti általános szakmai modul 40-50 kredit:-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,-    logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek,-    átfogó eszmetörténet,-    bölcsészettudományok módszerei (módszertan), valamint a választandó specializációnak megfelelően: nyelvleírás, a nyelvtan mint modell, a nyelvi kompetencia és performancia különbségei, a nyelv elsajátításának és a nyelv változásának elméleti alapjai; esztétika és története, műelemzés, akadémiai írás; etikatörténet, ember és társadalom (kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet); ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenológia, hermeneutika; bevezetés a filmtörténetbe, a filmelméletek alapjai; bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, a művészettörténet forrásai és irodalma, a művészet társadalmi aspektusa; vallástörténet, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallási néprajz;-    választható szakmai modulok 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökből:-    elméleti nyelvészet: a nyelvleírás fontosabb módszertani alapjai és területei: fonológia, magyar fonológia, morfológia, szintaxis, magyar szintaxis, szemantika, formális szemantika, a neurolingvisztika és pszicholingvisztika alapjai, a terepmunka módszertana, matematikai és logikai alapismeretek;-    esztétika: klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztétikák, kanonikus mű, műelemzés;-    etika: etikatörténet, ágazati etikák, alkalmazott etikák, filozófiai antropológia, ökológia, politológia;-    filozófia: a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, metafizika, vallásfilozófia;-    filmelmélet és filmtörténet: filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszélés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakorlatok, gyakorlati ismeretek;-    kommunikáció: szabályozott társadalom (jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretek); kommunikációs tréning, beszéd- és írásművelés, informatikai ismeretek, a kommunikáció sajátos színterei, a kommunikáció dinamikája, a kommunikáció szabályozása, kommunikációs zavarok, medializált kommunikáció, médiaismeretek, szabadon választható ismeretkörök;-    művészettörténet: az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai (antikvitás, középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori művészet), módszertani és gyakorlati szaktárgyak, iparművészet-történet, emlékmeghatározás;-    vallástudomány: vallástörténet és valláselmélet, világvallások, vallási jelenségek rendszere, egyetemes és magyar egyház- és felekezettörténet;-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

Szakirányok és specializációk: 

Szakirányok nappali munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány (a harmadik félévtől), művészettörténet Szakirányok levelező munkarendben: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikációs és médiatudomány (az első félévtől)Részterületi specializációk: kiterjesztett etikai stúdiumok, kiterjesztett filozófiai stúdiumok, filmelmélet és filmtörténet részterületi specializáció

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
alapszakos szabad bölcsész (Philologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK (specializációfüggő)Tipikus munkahely: sajtó, média területe, nagyobb költségvetési intézmények, nagyobb vállalkozások PR tevékenységi területén, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadókTipikus munkakör: újságíró, PR munkakör, sajtóreferens, sajtószóvivő, sajtószerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Iroda Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlapok: http://www.esztetika.btk.pte.hu/http://filozofia.btk.pte.hu/http://movingimagestudies.pte.hu; http://www.commonline.hu/

További információk/Megjegyzés: 

Specializációink ajánlásaEsztétika: azokat várjuk, akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni. Vagy akik művészek akarnak lenni, és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre. Akiket érdekel a kultúra, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások. Akik kíváncsiak a nagy elméletekre és azok cáfolataira. Akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkodnak azon, amit látnak és hallanak. Filozófia: nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget. Neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel. Nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy. Etika: erre a specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának. Kommunikáció: várunk, ha érteni és uralni akarod az emberi kapcsolatokat és a minket körülvevő világot. Ha kritikusan viszonyulsz az információkhoz, ha keresed az összefüggéseket, ha ezt a tudást szeretnéd a gyakorlatban is alkalmazni és elég kreatív vagy ehhez. Film: a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát.  Művészettörténet: Várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni. Várjuk azokat, akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének.