Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

ápolás MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
ápolás
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
ÁpMSc
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
NA: 4<5 , NK: 3<5, LA: 8<9, LK: 3<20
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Szakfelelős: 
Dr. Oláh András PhD
Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciákA képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez. Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak.4.2. (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.(*) A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretekből, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszereznie.Egyetemi szintű ápolóképzésben történő részvételre olyan elkötelezett, főiskolai ápolói oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik az ápolói hivatást magas szinten művelni s azt továbbfejleszteni kívánják és a fentiekben felsorolt tevékenységek végzésére magukban kedvet, képességet és elhivatottságot éreznek. Olyanok jelentkezésére számítunk, akik vállalják a másfél éves tanulmányi programban történő részvételt, az oklevél megszerzésének feltételéül szabott szakmai és nyelvi vizsgák letételét és kutatáson alapuló szakdolgozat elkészítését.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 3 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 8-10 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 8-10 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;

- gyógyszertudományok 3-5 kredit.

A specializáció tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 35-55 kredit.

a) aneszteziológiai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - aneszteziológiai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).

b) geriátriai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - geriátriai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

c) intenzív szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - intenzív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

d) közösségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit),- elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - közösségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

e) perioperatív szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - perioperatív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit); f) sürgősségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - sürgősségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).

Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározott külső szakmai gyakorlóhelyen végzett, legalább hat hét időtartamú komplex, irányított szakmai gyakorlat

Főbb tárgyak: 

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás, népegészségtan-egészségpolitika, egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése, szervezet- és vezetés pszichológia, szervezetszociológia, pedagógia, egészségügyi jog, munkajog, tudományos kutatás és biostatisztikaA szakmai törzsanyag ismeretkörei:Általános szakmai ismeretek: bizonyítékokon alapuló egészségügy, prezentációkészítés és előadás-módszertan, korszerű epidemiológia, egészség- és társadalombiztosítás, egészségfejlesztés, egészségpedagógia, felsőoktatási ismeretek, egészségügyi informatikaÁpolási ismeretek: ápoláskutatás, ápolásoktatás, ápolásvezetés és irányítás, projektmenedzsment, ápolásmarketing, szakápolási módszertan, közösségi ápolás, transzkulturális ápolás és gondozás, korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek, genetika, klinikai és területi gyakorlatok  

Szakirányok és specializációk: 

választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles ápoló
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.