Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Biotechnológia (angol nyelven)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Általános Orvostudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
Biotechnológia (angol nyelven)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
5>15 fő
Teljes költség: 
400.000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Jelentkezés feltételei:

a) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

biológia BSc alapszak 180 kredit értékben

biomérnök BSc alapszak 180 kredit értékben

környezettan BSc alapszak 180 kredit értékben

b) a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások, az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

- természettudományos BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- agrártudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- orvostudományi osztatlan szakok és egészségtudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- gyógyszerésztudományi osztatlan szakok a kritérium követelményekkel a szükséges mértékben kiegészítve

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
biotechnológia (angol nyelven) (Nappali, Állami ösztöndíjjal támogatott)

Felsőfokú tanulmányi eredmények kategóriában az oklevélmelléklet megfelelő részét vagy az oklevél minősítésről szóló igazolást kérjük. A dokumentumot csak abban az esetben kell feltölteni, ha a felsőfokú oklevélen nem szerepel az oklevél minősítése.

biotechnológia (angol nyelven) (Nappali, Önköltséges)

Felsőfokú tanulmányi eredmények kategóriában az oklevélmelléklet megfelelő részét vagy az oklevél minősítésről szóló igazolást kérjük. A dokumentumot csak abban az esetben kell feltölteni, ha a felsőfokú oklevélen nem szerepel az oklevél minősítése.

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Balogh Péter
Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  természettudományi ismeretek: analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;  gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.;elektronikai és számítástechnikai ismeretek: elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika; biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.   Felvételi pontok számításaÁtalános szabályokA jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 8-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben. Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. Intézményi szabályokA Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 4 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek a referált folyóiratban megjelent tudományos közlemény, vagy szakmai kongresszuson előadásért elnyert díj, vagy különdíj minősül. Pontszámítás: Felvételi pontok:  - felvételi vizsga: 45 pont  - oklevél minősítése alapján: 45 pont Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.  - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont     - fogyatékosság: 1 pont     - gyermekgondozás: 1 pont     - hátrányos helyzet: 1 pont  - OTDK 1-3. hely: 4 pont  - tudományos tevékenység: 4 pont

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok:

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak lesznek molekuláris diagnosztikai továbbá molekuláris-, fehérje-, sejt- és szövetterápiás eszközök fejlesztésére, továbbá ezek biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a molekuláris terápiák célpontjainak a kijelölésére, korszerű sejt- és szövettenyésztési technikák kivitelezésére, az orvosi biotechnológiai kutatásokat, fejlesztéseket megalapozó molekuláris biológiai, molekuláris orvostudományi és farmakogenetikai kutatási eredmények nyomon követésére és innovatív felhasználására.

A gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles biotechnológus
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12., IV. emelet
Tel: +36 72 536 001/31129
info@aok.pte.hu
felvi.aok.pte.hu