Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

A Bölcsészettudományi Karon elérhető ösztöndíjak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zichy Gyula Pályázati Program:

Zichy Gyula Ösztöndíj Program

A Zichy Gyula Ösztöndíj Program keretében a 2 illetve 3 féléves tanárképzésben részt vevő hallgatóink számára 33%-os kedvezményt biztosítunk az önköltség összegéből. A pályázható ösztöndíj a képzés teljes időtartamára (maximum 2 ill. 3 félévre a képzés típusától függően) biztosít képzési kedvezményt a 2 illetve 3 féléves tanárképzésre a 2013 után felvételt nyert hallgatók jelentős hányadának. A kedvezményt először érvényesíteni a kérelmezés félévében lehet, a kérelmeket minden év szeptember 30-ig illetve február 28-ig lehet benyújtani.

A pályázatokat Seres Máriához (seres.maria@pte.hu, 72/503-600/24091) kell benyújtani a megfelelő nyomtatványon, szeptember 30-ig illetve február 28-ig.

Pályázati űrlap

 

Zichy Gyula Hűségprogram

A Zichy Gyula Hűségprogram keretében a PTE BTK-n vagy annak jogelőd intézményeiben már diplomát szerzett alumnus, (aki tagja a Pécsi Diplomások Körének és rendelkezik alumni kártyával) és 2013 szeptemberétől nyer felvételt Karunkra, képzéseink költségtérítéséből 10% kedvezményben részesülhet. A kedvezményt nem lehet érvényesíteni a tanterven felüli képzési programok igénybe vétele esetén. A kedvezmény először az alumni kártya bemutatásának félévében érvényesíthető, a képzés ajánlott tanterv szerinti tartamára.

Az alumni kártyát szeptember 30-ig vagy február 28-ig Seres Mária etr-informatikusnál kell bemutatni.

 

Zichy Gyula Kollégiumi Program

50 fő részére térítésmentes kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A térítésmentes kollégiumi elhelyezés félévente maximum 10 éjszakára szól és a levelező munkarendbe felvett, távolról érkező, költségtérítést fizető tanárszakra járó kollégáink vehetik  igénybe.

A kollégiumi hely iránti igényt minden tanév első félévében Lajtai Zitának (lajtai.zita@pte.hu) kell megküldeni e-mailben. Az elhelyezést a kérelmek érkezési sorrendjében tudjuk biztosítani.

(Az 1-2-3. pontban szereplő kedvezmények közül egy hallgató ugyanazon képzésében csak egyet vehet igénybe).

 

Zichy Gyula Tehetség Program

A programba jelentkező és kiválasztott hallgatók teljes tanulmányi idejük alatt szakmai mentorálást kapnak a kar oktatóitól és/vagy doktorandusz hallgatóitól. A mentorálás lehetőségét tanulmányi és szakmai teljesítmény alapján nyerhetik el hallgatóink. Pályázat alapján a jogszabályban előírt krediteket meghaladóan is ingyenesen folytathatnak a legjobbak tanulmányokat érdeklődésüknek megfelelően (tanterven felüli képzési program).

  • Mentorprogram: A mentorprogramban az a két félévet már sikeresen teljesítő alap-, mester- vagy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató vehet részt, akit pályázat alapján választ ki a Kerényi Szakkollégium és a KTDT által delegált ad hoc bizottság. Pályázni pályázati felhívásra, minden páratlan szemeszterben lehet a pályázati kiírás szerinti tartalommal. A pályázat elbírálásának szempontjai: tanulmányi eredmény és a választott kutatási téma kifejtése (max.3 oldal). A mentorprogramba sikeresen pályázó hallgató a Kerényi Szakkollégium PhD-hallgatói közül kikerülő mentor segítségével mélyülhet el kutatási területében és készülhet fel TDK-ra. A mentorprogramba  max két félévre lehet pályázni, azzal hogy a pályázat megismételhető. Az első félév után szakmai beszámolót kell készítenie a mentoráltnak, melyet a mentor ellenjegyez. A mentorprogramba felvétel nem jelent automatikus Kerényi szakkollégiumi tagságot.
  • Tanterven felüli képzési program: Az az alap-, mester- vagy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató, aki egy félévet már sikeresen teljesített a Kerényi Szakkollégium és a KTDT tagjaiból delegált ad hoc pályázati bizottsághoz benyújtott pályázatával pályázhat tanterven felüli képzési program térítésmentes elvégzésére. A pályázathoz csatolni kell motivációs levelet, a hallgató szaktanszékének ajánlását és a tanterven felül képzési programot kínáló szervezeti egység befogadó nyilatkozatát. A pályázat elbírálásánál a bíráló bizottság a pályázó tanulmányi eredményét is figyelembe veszi. A pályázat egy teljes képzési program (50 kredit) térítésmentes elvégzésére ad lehetőséget, azzal, hogy a támogatást vissza kell vonni, ha a nyertes pályázó két félév alatt nem teljesíti a képzési program min. 30%-át, négy félév alatt pedig a képzési program min. 90%-át.
  • Egyéb tehetségtámogató szolgáltatások: A mentorprogramban részt vevő mentorok és mentoráltak, valamint a tanterven felüli képzési programban részt vevők pályázhatnak konferenciarészvételre (regisztrációs díj, útiköltség, szállásköltség), könyvtárközi kölcsönzés díjának megtérítésére, terepkutatás finanszírozására. Pályázni folyamatosan lehet, azzal, hogy egy személy egy félévben egy pályázatot nyújthat be a fenti költségekre. A pályázatban meg kell jelölni a szakmai célt és az igényelt támogatást tételesen.

A mentorprogramban részt vevő és a tanterven felüli képzési programban részt vevő hallgatók pályázhatnak kollégiumi helyre a Márton Áron Szakkollégiumban. A kollégiumi hely megítélésénél előnyt élveznek a Zichy tehetségprogramban részt vevő hallgatók a többi pályázóval szemben.

 

Forrás:  http://btk.pte.hu/zichy_gyula_palyazati_program