Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

egészségügyi gondozás és prevenció

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
egészségügyi gondozás és prevenció
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
8
Irányszám: 
NE Kvar: NA és NK: 10<20, Pécs: LA és LK: 10<30, VN Kvar:NA és NK: 10<30, Szhely: NA és NK:10<35
Teljes költség: 
NK:300000, LK:300000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Egészségügyi gondozás és prevenció NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐR – nappali/levelező
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

Egészségügyi gondozás és prevenció VÉDŐNŐ – nappali
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Szakfelelős: 
Dr. Tamás Péter PhD. , habil
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciákA képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Olyan szakemberek képzése a cél, akik az egészségtudomány eredményeit megismerve képesek lesznek a megelőző tevékenység széleskörű végzésére, az egyes emberek, a családok és közösségek gondozására, illetve egészségének fejlesztésére, és akik kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Népegészségügyi ellenőr: Azokat várjuk, akik hivatásul választják az emberi egészség védelmét, megóvását a környezeti ártalmakkal szemben. Szeretnének hozzájárulni a betegségek megelőzését és az egészség fenntartását szolgáló környezet kialakításában és megtartásában.Védőnő: Várjuk mindazokat, akik elhivatottságot éreznek a várandós anyák, csecsemők, gyermekek és serdülők, valamint a családok felnőtt tagjai egészségének megóvása és egészségfejlesztése érdekében.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 8 félév.A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit- ápolástudományok 3-5 kredit- táplálkozástudományok 2-4 kredit- gyógyszertudományok 2-4 kredit- természettudományok 8-12 kredit- bölcsészettudományok 10-12 kredit- társadalomtudományok 10-12 kreditA szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya a) népegészségügyi ellenőr szakirány: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,- népegészségügyi szakismeretek 85-100 kredit;b) védőnő szakirány: - alkalmazott egészségtudományok 12-15 kredit,- ápolástudományi ismeretek 3-5 kredit,- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,- védőnői szakismeretek 70-80 kredit;A választható specializációkat is figyelembe véve népegészségügyi ellenőr, védőnő szakma igényeinek megfelelő szakterületekről szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditértéke a szakirányhoz kapcsolódóan a képzés egészén belül legfeljebb 50 kredit.Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb tárgyak: 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:Alapozó törzstantárgyak ismeretek 25-35 kreditpont: Biológia I., Kémia, biokémia I., Ökológia, Egészségpszichológia I., Egészségszociológia I., Kommunikáció és személyiségfejlesztési ismeretek I., Etika, ápolásetika, Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I., Népegészségtan, Elsősegélynyújtás I., Egészségügyi informatika I., stb.Törzstantárgyak 50-65 kreditpont: Anatómia I-II., Genetika, Élettan- kórélettan I., Gyógyszertan I., Mikrobiológia I., Ápolástan I., Egészségszociológia II., Pedagógia I., Egészségnevelés-egészségfejlesztés I., Egészségügyi informatika II.,Egészségügyi latin I-II., stb.Differenciált szakmai ismeretek tárgyai 100-115 kreditpont:Népegészségügyi ellenőr szakirány: Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek, Epidemiológiai módszerek, Népegészségügyi medicina, Környezet- egészségtan, Táplálkozás és élelmezés-egészségtan, Munka és foglalkozás-egészségtan, Gyermek és ifjúság- egészségtan, Élelmiszerbiztonság, Belgyógyászat, Toxikológia.A népegészségügyi ellenőrök területi gyakorlatuk többségét a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinél, munka- és foglalkozás egészségügyi szolgálatoknál, állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési hivataloknál illetve kórházhigiénés szolgálatoknál töltik.Védőnő szakirány: Szülészet-nőgyógyászat I-III., Csecsemő-gyermekgyógyászat I-IV., Egészségnevelés-egészségfejlesztés II.-IV., Védőnői módszertan I-IV., Dietetika II., Ápolástan III., Családgondozás és krízisprevenció, Csecsemő-gyermekgyógyászat szakápolástan, Pedagógia II. Szakmai gyakorlat: a gyakorlati képzés magába foglalja a gyakorlati órákat, a területi és klinikai gyakorlatokat. A tantervi gyakorlati órák keretében az elméletben tanultak alkalmazása és gyakorlati készségek elsajátítása történik. A területi védőnői nagygyakorlaton a gyakorlati készségek elmélyítése, valamint a családgondozási és iskola-egészségügyi tevékenységhez szükséges jártasságok megszerzése történik.

Szakirányok és specializációk: 

- népegészségügyi ellenőr- védőnő

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
védőnő / népegészségpügyi ellenőr
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Népegészségügyi ellenőr szakirány: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó országos intézetekben, Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinél és az élelmiszerbiztonsággal, foglalkozás-egészségüggyel, környezet-egészségüggyel foglalkozó társhatóságok intézményeiben.Védőnő szakirány: A végzett védőnőhallgatók területi védőnőként, iskola és ifjúsági védőnőként, valamint az egészségmegőrzés és fejlesztés egyéb területein helyezkedhetnek el.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.