Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

egészségügyi menedzser MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
egészségügyi menedzser
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
EüMMSc
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
NA: 4<5 , NK: 3<5, LA:9<10, LK:3<25
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Szakfelelős: 
Prof. dr. Boncz Imre PhD, habil
Képzés célja: 

A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szak célja egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer különböző szintjein jelentkező vezetési és szervezési feladatok (elemzés, tervezés, irányítás, ellenőrzés) ellátására, az egészségügyi szervezetek hatékony működtetésére, irányítására, a hosszú távú szakmai, gazdasági és szervezeti stabilitás egyensúlyának biztosítására. Az egészségügyi menedzseri szemléletmód elsajátítása révén képesek a szervezeti problémák vezetői szempontú és innovatív megközelítésére, felismerésére, elemezésére és megoldására, vezetői döntések meghozatalára, valamint képesek a tudományos szakirodalom feldolgozására, kutatási projektekben való részvételre. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakokTeljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok területéről.4.2. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a sporttudomány, az informatika, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a molekuláris bionika mérnöki, a hitéleti képzések közül az egyházi, felekezeti közösségszervező, a felekezeti szociális munkás alapképzési szak.4.3. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.(*)A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltétele A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből: - egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások), - gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).Az orvos- és egészségtudományi képzési terület alap- és egységes, osztatlan valamint mesterfokozatot adó szakjain illetve, a jogi-, gazdaság- és társadalomtudományok képzési terület alap és mesterképzési szakjain végzetteket.

Képzési jellemzők: 

Képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditek száma: 6 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 9 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 6 kredit

A szakmai ismeretek jellemzői

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit; - egészségügyi menedzser szakismeretek 40-50 kredit; - közgazdaságtudományok 20-25 kredit.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a képzés tanterve által meghatározott módon egészségügyi, illetve határterületi intézményben önállóan vagy mentor mellett végzett, vezetői, problémamegoldó projekt jellegű munka.

Főbb tárgyak: 

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:egészségügyi rendszerek elemzése, az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei, epidemiológia és egészségügyi statisztika, egészségügyi jogi ismeretek.A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés, emberi erőforrás menedzsment és munkajog az egészségügyben, menedzseri készségek és eszközök az egészségügyben, egészségügyi informatika, minőségmenedzsment az egészségügyben, döntéselmélet az egészségügyben, az egészségügyi menedzsment etikai kérdései, az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai.A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: differenciált szakmai ismeretek: egészségügyi szervezetek vezetése, egészségpolitika, területi szakmai gyakorlat; 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles egészségügyi menedzser
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az itt megszerzett végzettség széleskörű szakmai áttekintést ad az egészségügyi rendszer és intézményeinek felépítéséről. , működéséről. , melyek révén a végzett hallgatók nem csupán az egészségügyi rendszer napi működtetésében. , átalakításának követésében szereznek jártasságot. , de képessé válnak arra. , hogy az egészségügy átalakításában. , a strukturális elemek és működési mechanizmusok reformjában proaktív szerepet vállaljanak.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.