Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

egészségügyi szervező

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
egészségügyi szervező
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
NA és NK: 10<46 LA és LK: 10<20
Teljes költség: 
NK: 300000. , LK: 300000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ – nappali/levelező
Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika, vagy egy idegen nyelv (választható: angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Szakfelelős: 
Dr. Vattay Péter CSc. , habil
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciákA képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni képesek, azok kifejlesztésében az egészségügy speciális igényeinek megfogalmazásával közreműködnek valamint képesek a korszerű informatikai módszereket a gyógyítási munka szerves részeként alkalmazni.Egészségbiztosítási specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános műveltséggel, szakképzettségüknek megfelelő szemlélettel, gazdasági, jogi és biztosítási ismereteiket felhasználva képesek az egészségügy és a humánbiztosítás bármely területén magas szintű szakképzettséget igénylő munkakör betöltésére.Egészségturizmus szervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét, működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Egészségbiztosítási specializáció: a szakirányt elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségügy biztosítási, gazdasági vonatkozásai iránt, valamint a társadalombiztosítás és más humán biztosítás szakterületen kívánnak elhelyezkedni.Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: a szakirányt elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik az egészségügy ügyviteli, gazdasági finanszírozási és informatikai vonatkozásai iránt érdeklődnek és jövőjüket ezeken a területeken képzelik el.Egészségturizmus szervező specializáció: A szakirányt elsősorban olyan hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az egészségturizmus egészség-megőrzési, rehabilitációs, illetve gazdasági-területfejlesztési vonatkozásai iránt, és szakmai jövőjüket e területeken megvalósuló tevékenységek szervezésében és vezetésében képzelik el.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 7 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;

- matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;

- bölcsészettudományok 4-6 kredit;

- társadalomtudományok 20-25 kredit.

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

a) egészségbiztosítási specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

b) egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségügyi ügyviteli szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 10-15 kredit;

c) egészségturizmus szervező specializáció - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - egészségturizmus szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 15-20 kredit.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb tárgyak: 

Alapozó törzstárgyak: például társadalomismeret, pszichológia, informatika, elsősegélynyújtás, népegészségtan, egészségügyi szakmai ismeretek, filozófia, kommunikáció, egészségügyi latin, jogi ismeretek, klinikai alapismertek, kutatás módszertani és biostatisztikai ismeretek.Szakmai törzstárgyak: például matematika, közegészségtan, egészségügyi azonosító rendszerek, adatszolgáltatás az egészségügyben, közgazdasági ismeretek, az egészségügyi ellátás struktúrája, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, az egészségügy gazdaságtana,.Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségbiztosítási: például gyógyszertan, egészségbiztosítás pénzbeni ellátása, egészségbiztosítás ellenőrzési rendszere, balesetbiztosítási ismeretek, nyugdíjbiztosítás, jogi ismeretek, biztosítási ismeretek, biztosítási pénztárak, rendszerszervezés, szervezetek gazdasági irányítása, adatvédelem, adatbiztonság, Európai Uniós ismertek.Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségügyi ügyvitelszervező: döntéstámogatás az egészségügyben, adatszerkezetek és algoritmusok, betegségbiztosítási ellátások és szolgáltatások, az egészségügyi ellátás informatikája, információs rendszerek tervezése és üzemeltetése, egészségügyi minőségbiztosítási rendszerek, Európai Uniós pénzügyek, adatbiztonság, adatvédelem, biológiai jelfeldolgozás.Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai egészségturizmus szervező :például rehabilitációs, rekreációs, prevenciós szakismeretek, turizmus rendszere és környezete, gyógyturisztikai alapismeretek, vendéglátás alapjai, szervezése, turizmus gazdaságtana, turizmus marketing, szálloda menedzsment, utazásszervezés, értékesítés.

Szakirányok és specializációk: 

egészségbiztosítási specializáció
egészségügyi ügyvitelszervező specializáció
egészségturizmus szervező specializáció

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
egészségügyi szervező
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Egészségbiztosítási specializáció: a végzett egészségbiztosítási hallgatók bármely humánbiztosítási területen elhelyezkedhetnek. , ahol ismereteik felhasználásával eredményes munkát képesek végezni. Pl: egészségbiztosítás. , nyugdíjbiztosítás. , magán- és önkéntes biztosítók. , üzleti biztosítók. , az egészségügyben a finanszírozással. , kontrollinggal kapcsolatos területeken. Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: a hallgatók elhelyezkedési lehetősége tanulmányaik befejezése után rendkívül széleskörű. Pl: egészségügyi ellátás. , gyógyszerészeti cégek. , informatikai cégek. , biztosító társaságok. , pénzintézetek. , államigazgatás. , tanácsadó cégek. , társadalombiztosítási kifizetőhelyek. A betöltött munkakörök skálája rendkívül széles: informatikus. , ügyvitelszervező. , irodavezető. , menedzser. , PR-munkatárs. , kontroller. , marketinges. , tanácsadó. , és a legkülönbözőbb minőségbiztosítási és gazdasági munkakörök. Egészségturizmus szervező specializáció: gyógyszállókban. , szanatóriumokban. , rehabilitációs intézetekben. , gyógy- és termálfürdőkben. , wellness- és rekreációs központokban. , illetve egyéb az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.