Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

egészségügyi szociális munka MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
egészségügyi szociális munka
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
EüszocmMSc
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
NA: 4<5 , NK: 3<5, LA: 8<9, LK: 3<10
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Szakfelelős: 
Prof. dr. Kelemen Gábor PhD. , habil
Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.4.2. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, sporttudomány képzési területről sport- és rekreációszervezés, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szak.4.3. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.(*)A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányok alapján:a) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből legalább 45 kredittel;b) a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségi szervező, a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és az egészségügy alapismereteiből (amelyből a szociális munka legalább 25 kredit, az egészségügy témakör legalább 20 kredit) legalább 50 kredittel;c) a pedagógusképzés képzési területen, a sporttudomány képzési területen alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismeretekből legalább 40 kredittel, valamint az egészségügy alapismeretekből 20 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az a) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 25 kredittel, a b) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel, a c) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;

- bölcsészettudományok 8-12 kredit;

- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;

- egészségügyi szociális munka szakismeretek 45-50 kredit.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A gyakorlati képzés magában foglalja az intézményen kívüli terepgyakorlati órákat, gyakorlatokat feldolgozó szemináriumi órákat és esetmegbeszéléseket. A szakmai gyakorlat a gyakorlati ismeretek, módszerek, készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által felkészített oktató vezetésével végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett, irányított szakmai gyakorlat az első évben megalapozza az egészségügyi szociális munka alkalmazását, mely legalább 3 kredit, 70 óra. A komplex, irányított szakmai gyakorlat a második évben legalább 10 kredit, 300 óra.

Főbb tárgyak: 

Szociális munka (elmélet-gyakorlat)EgészségtudományAlkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretekRehabilitáció és társadalmi integrációMenedzsment ismeretekKutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekDifferenciált szakmai ismeretek:, úgymint mentális és szenvedélybetegségek, fogyatékosságtan.A hallgatók tanulmányaik végén komplex szóbeli záróvizsgát tesznek, amelynek keretében megvédik szakdolgozatukat.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Okleveles egészségügyi szociális munkás
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az okleveles egészségügyi szociális munkás végzettséggel rendelkezők az egészségügyi és a szociális szféra különböző szinterein és intézményeiben helyezkedhetnek el. A klasszikus értelemben vett szociális intézményeken túl az egészségügyi intézmények széles körében, kiemelten a krónikus betegek, pszichiátriai betegek ellátásában, valamint a hospice ellátásban, a migrációs egészségügyben, a rehabilitáció területén, stb.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.