Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

filozófia mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
filozófia mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N:kb. 5 fő; L: kb. 5 fő
Teljes költség: 
250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi, szakmai elbeszélgetés vizsgabizottság előtt zajlik. A bizottság kérdései a felvételiző motiváltságára vonatkoznak és a filozófiában való alapvető jártasságot, illetve a filozófiai gondolkodásra való készséget vizsgálják. A filozófia BA végzettséggel rendelkezők esetében filozófia történeti ismeretek feltételezhetők, más BA végzettséggel vagy egyéb diplomával rendelkezőknek tanúsítaniuk kell önálló gondolkodási, érvelési képességüket és bizonyítaniuk kell legalább egy szabadon választott történeti vagy kortárs filozófus főbb gondolatrendszerének ismeretét. Segédlet.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az elemző, összefoglaló és további elmélyülést igénylő gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaÁtfogó és részletekbe menő ismeretekkel rendelkezik a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a vallásfilozófia ismeretköréről.Áttekintéssel rendelkezik a filozófia belső összefüggésrendszeréről, továbbá a filozófia és a rokon tudományok kapcsolatrendszeréről.Áttekintéssel rendelkezik a filozófia és a kultúra, vallás, művészetek, médiavilág valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető sajátosságairól.Elmélyültebb, az illető problémaköröket részleteiben is feltáró ismereteket szerzett a filozófia több részterületéről.Elsajátította és aktívan alkalmazni tudja az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes analitikus, összefoglaló és további elmélyülést megalapozó gondolkodásra, a szövegek elemzésének, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére.Képes a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatára.Képes a filozófia egészével, illetve annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá ezek alkalmazásával kapcsolatos problémák felismerésére és kreatív kezelésére.Szakmai és interdiszciplináris ismereteik alapján önálló kutatások kialakítására és lefolytatására képes.A kor igényeinek megfelelően hatékonyan tud kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint írásban és szóban is képes magas szinten bemutatni.Képes eredményeit különböző tudományos fórumokon megjeleníteni.Képes aktuális kérdések eszmetörténeti és filozófiai elemzésének áttekintésére és újragondolására a globális változások legfontosabb – multikulturális, természeti-környezeti és társadalmi-politikai – összetevői tekintetében.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési szak.  Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimálisan 30 kredittel a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képességével.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként háromszor két nap (péntek-szombat) A szak elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott (40-60 százalék). Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

Filozófiatörténet 24-70 kredit;Logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, elmefilozófia, tudományfilozófia 12-35 kredit;Politikai filozófia, etika, esztétika, történelemfilozófia, vallásfilozófia, alkalmazott filozófiák 12-35 kredit.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles filozófia szakos bölcsész (Philosopher)
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://filozofia.btk.pte.hu