Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 8 fő; L: kb. 8 fő
Teljes költség: 
Nappali: 250.000 Ft / félév; levelező: 275.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, tételhúzással és kötetlenbeszélgetéssel, melynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek megismerése. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapján közzéteszi.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó, a közigazgatás és a kulturális élet számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaA felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri a francia nyelvet, a francia nyelv grammatikai rendszerét, az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkezik az ehhez szükséges aktív és passzív szókinccsel.Átfogó és alapos ismeretekkel rendelkezik a francia és az európai, valamint az Európán kívüli frankofón irodalom és kultúra fő területeiről, a francia nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseiről és magyarázatához szükséges kutatási módszerekről, azokról az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokról, amelyek szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés szempontjából.Alaposan és átfogóan ismeri szakterületének jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát.Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.Szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik.Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit.Érti és átlátja a szövegek és kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait.Átfogó ismeretekkel rendelkezik a bölcsészettudomány saját tudományterületére jellemző hagyományos és elektronikus forrásairól, keresőprogramjairól, katalógusairól, bibliográfiáiról.Elmélyült ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően.A francián kívül legalább még egy idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiSaját szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő világképek megformálódásának kritikai értelmezésére.Képes francia nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására.Képes kritikusan elemezni a magyar és európai identitás konstrukcióit.Képes az Európán kívüli kultúrák szintetizáló elemzésére.Különböző szövegtípusokat és kulturális jelenségeket több szempont mérlegelésével, releváns értelmezési keret kidolgozásával képes vizsgálni.Képes önállóan szelektálni és tudatosan alkalmazni a szakmai problémának (kérdéseknek, szövegcsoportoknak, adatoknak) megfelelő humántudományi módszereket.Véleményét a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően idegen nyelven is képes megfogalmazni, szakmai fórumokon megvédeni.Képes a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására.Önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve képes feltárni résztémája összefüggéseit.Szakmája művelése során két idegen nyelvet hatékonyan használ.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításávalvehető figyelembe: romanisztika alapképzési szakfrancia szakiránnyal, ennek minor változata (50 kredites blokk), továbbá a főiskolai szintű francia nyelv és irodalom, francia nyelvtanár szakok.Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig!Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga francia nyelvből.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,                                               levelező munkarendben: félévente 6 alkalom (péntek-szombat)A képzés francia nyelven folyik.A képzés elméletorientált. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – a francián kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

-   a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek) 6-20 kredit;-   a francia nyelv, irodalom és kultúra szak szakmai ismeretei (általános és szaknyelvi fejlesztés, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi interpretáció, valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei) 10-24 kredit;-   a választható speciális programok 40-60 kredit az alábbiak szerint:-   választható szakos specializációk (francia nyelvészet, irodalom, művelődéstörténet; frankofón irodalom és kultúra; a szak- és műfordítás alapjai),-   a francia, olasz, portugál, román, spanyol közös specializációs ismeretek (újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak);-   a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei: 10-30 kredit.

Szakirányok és specializációk: 

francia nyelvészet, irodalom, művelődéstörténet

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (Philologist in French Language, Literature and Culture)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakon végzettek alkalmasak a kulturális és közszféra adminisztratív munkaköreinek betöltésére, emellett elhelyezkedhetnek a versenyszférában multinacionális és külkereskedelmi cégeknél, fordítóirodáknál és könyvkiadóknál. Ugyanígy sikerrel pályázhatnak az Európai Unió intézményeinél is különböző posztok betöltésére, valamint továbbléphetnek a nappali rendszerű doktori képzésbe irodalmi, nyelvészeti, politológiai, történelmi vagy nemzetközi kapcsolatok tudományterületen, hogy távlatilag a felsőoktatásban vagy a tudományos életben helyezkedjenek el. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://francia.btk.pte.hu/