Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

klasszika-filológia mesterképzési szak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
Klasszika-filológia mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
kb. 5 fő
Teljes költség: 
275.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szóbeli vizsgára a jelölt a meghatározott és honlapon közzétett olvasmányjegyzékből két tanulmányt választ, két különböző kötetből és szerzőtől, melyről a bizottság előtt beszél.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora újkori – európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaFelsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri a latin vagy az ógörög nyelvet.Ismeri a klasszikus latin és görög, vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin és görög nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket.Áttekintő módon ismeri az antikvitás és az annak örökségére építő középkor irodalmának és kultúrájának egészét.Átlátja a fentebbiek jelentőségét az európai kultúrában és az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban.Ismeri a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány különböző módszereinek alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális jelenségek stb. megismerésében.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére.Képes eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására.Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására.Képes a klasszikus latin vagy görög nyelvvel és kultúrával, vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin vagy görög nyelvvel összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására.Együttműködésre képes más szakmák képviselőivel.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrákalapszak klasszika-filológia szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk)Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyenlegalább 50 kredita korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta A képzés elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését, az antik örökség specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb tárgyak: 

Klasszika-filológia szakmai ismeretei [filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika, természettudomány, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)] 20-30 kredit;A szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit.A képzés részeként választható specializációk: a latin, az ógörög, amelynek további kreditértéke 40-45 kredit.A választható specializációk szakterületei a nyelvfejlesztés (ógörög, latin grammatika, stilisztika), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka.

Szakirányok és specializációk: 

-   latin-   ógörög 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész (Classical Philologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Latin nyelv, antik örökségünk tanár közép- és általános iskolában (tanári szakképzettség megszerzése esetén: a mesterszak után ez 2 féléves tanárszakon lehetséges). Könyvtári, levéltári, múzeumi, illetve egyházi intézmények munkaköreiben. Számos szakmában speciális szakterületként, például régészet, nyelvészet, történettudomány, filozófia, művészettörténet, stb. Régi tapasztalat, hogy a munkaadók nem szakirányú álláspályázatoknál is felfigyelnek a különleges vagy ritka diplomára: következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére, ami előnyt jelenthet bármely munkakörben. A görög-latin kultúra jelenségeinek megértéséhez ugyanis egyformán szükséges egyrészt a tág látókör, amelyet a sokféle tanulmány segít kialakítani, másrészt a részletekben való alapos elmélyedés képessége, amelyet elsősorban a ma már távolinak, rejtélyesnek látszó szövegek, tárgyak, képek minden apró részletének figyelembe vételével nyert jelentések és lényegek megértésével szerezhetők meg.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://btk.pte.hu/
Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu
Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Kinek ajánljuk képzésünket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges, amit csak kevesen tanulnak. Aki szeretne megtanulni latinul vagy ógörögül, kiváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni. Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – napi kapcsolatban a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével. A képzés másik specialitása a görög-római színjátszás és zenekultúra.Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek fontos a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat és publikáció támogatása, speciális együttműködés a Szépművészeti Múzeummal, Kerényi szakkollégium.