Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

klinikai laboratóriumi kutató MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
klinikai laboratóriumi kutató
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
KLKMSc
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
NA:4<5, NK:3<5, LA:9<10, LK:3<15
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Szakfelelős: 
Prof. dr. Kovács L. Gábor CSc. , habil. , MTA rendes tagja
Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A mesterképzési szak célja klinikai laboratóriumi kutató szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat. Végezni, szervezni és kontrollálni tudják a gyógyszeres és egyéb terápiás eljárások, illetve a diagnosztikai módszerek klinikai kipróbálását és evaluálását. Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártás-előkészítő munkába, a gyártási technológiák kivitelezésébe. Felkészültek klinikai laboratóriumi munka irányítására. Képesek a tudomány új felismeréseinek befogadására és a folyamatos továbbképzésre. A képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az orvosi diagnosztikai analitika alapképzési szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus specializációja, a természettudomány képzési területről a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak. (*)A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 40 kredit az alábbi területekről: orvosi biokémia, klinikai kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia, bioanalitika, mikrobiológia, molekuláris genetika, genetika, sejtbiológia, élettan, sejtélettan, általános farmakológia, gyógyszertudományok, neurobiológia, neuroanatómia, sejt és szövettenyésztés, állatkísérleti ismeretek, hisztokémia, kutatás menedzsment, hematológia és hemosztazeológia, reológia, áramlási citometria, mikroszkópos technikák, immunológia, toxikológia, tömegspektrometria, elválasztástechnika, mintavétel-mintakezelés, laboratóriumi minőségbiztosítás, biostatisztika ismeretekből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Képzési jellemzők: 

képzési idő félévekben: 3 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit Szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit;- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;- elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit;- egészségtudományi – kutatólaboratóriumi szakismeretek 30-40 kredit.Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat kutatólaboratóriumi, epidemiológiai szakmai gyakorlat.

Főbb tárgyak: 

A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:patobiokémia (betegségismeret, a legfontosabb betegségek patobiokémiája, a betegségekben bekövetkező kóros biokémiai regulációk); biostatisztika, (statisztikai módszerek orvosbiológiai alkalmazása, a klinikai kutatásokhoz speciálisan kifejlesztett statisztikai eljárások, ezek elérhetősége és gyakorlati alkalmazása, a biostatisztikai programok használatának ismerete); tudományos közlés elméleti alapjai, gyakorlata, tudományos irodalom és adatbázis keresés.A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:molekuláris genetika és genomika a klinikai kutatásban; a fehérjekutatás modern módszerei, proteomika a klinikai kutatásban; immunológia és immunológiai módszerek a klinikai kutatásban; bizonyítékokon alapuló orvoslás; klinikai epidemiológia; klinikai farmakológia; termékorientált gyógyszer és diagnosztikum kutatások, klinikai kipróbálások; klinikai esettanulmányok; bioetika.A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek:lipidek speciális vizsgáló módszerei; szénhidrátok speciális vizsgáló módszerei; a klinikai kutatás kiemelt területei (malignus megbetegedések, vaszkuláris, trombotikus betegségek); neurobiológia; modern morfológiai vizsgáló módszerek; sejtbiológiai, sejtélettani vizsgáló módszerek; farmakológiai kutatásban használt módszerek; immunológiai laboratóriumi gyakorlatok

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles klinikai laboratóriumi kutató
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Elsősorban klinikai kutatólaboratóriumokban, kutatási profillal is rendelkező orvosi/egészségügyi laboratóriumokban, valamint egyéb orvosdiagnosztikai laboratóriumokban.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs. , Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető. , illetve a kar honlapján. , a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.