Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

kommunikáció és médiatudomány mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
kommunikáció és médiatudomány mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N:kb. 20 fő; L: kb. 15 fő
Teljes költség: 
Nappali: 280.000 Ft / félév; Levelező: 300.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

- A szóbeli vizsgán szakmai beszélgetés zajlik az alapszakos diplomamunka témájáról, a jelölt korábbi szakmai munkájáról, a szakválasztás motivációjáról.

Képzés célja: 

a munkaerőpiac kihívásaira jól reagáló kommunikációs és médiaszakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaMagas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány minden fontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működő intézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri a területhez kapcsolódó médiatörténeti vonatkozásokat.Ismeri és átlátja a hazai, európai és globális társadalmi és kulturális jelenségeket és problémákat; a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit, többek között a média és populáris kultúra összefüggéseit, a globális médiapiac működési elveit, a kulturális csere globális szabályait.Megfelelő és elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal különböző mechanizmusaiban.Érti és átlátja a társadalmi érdekérvényesítés csatornáit, az érdekütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának legális és etikus módszereit. Saját szakmai ismeretei alapján felismeri e terület kommunikációs és információs sajátosságait.Ismeri a médiaszabályozás működését, jogi hátterét, intézményrendszerét és eszközeit.Birtokában van a szakterületén alkalmazható és alkalmazandó módszertani ismereteknek, érti a legújabb módszertani fejlesztések lényegét, átlátja ezek fejlődési tendenciáit.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes szakterülete ismereteit alkalmazni a problémák és konfliktusok felismerésére, és hatékonyan közre is tud működni ezek megoldásában.Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására, és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket és az elemzéseket magába foglaló tanulmányokat, szöveges összegzéseket készíteni.Képes az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott technikák széles skálájának alkalmazására.Képes a szervezeten belüli munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítani, eredményesen együttműködni az intézményen belüli és kívüli partnerekkel, megfelelő szakmai gyakorlat után vezetői munkakört betölteni.Képes szakmai tudásának birtokában az eredményes és hatékony értelmiségi munkára.Képes minimálisan egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmája gyakorlására, a szakmai szókincs használatára, idegen nyelvű szakszöveg helyes értelmezésére, ennek érdekében pedig idegen nyelvi kommunikációs képessége folyamatos fejlesztésére.Képes az élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A szakra nem csupán a kommunikáció és médiatudomány alapszakot elvégzők kerülhetnek be, mindazok jelentkezését várjuk, akik valamilyen más társadalom- vagy bölcsészettudományi BA-diplomával rendelkeznekA mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, ennek minor változata (50 kredites blokk), a szabad bölcsészet alapképzési szak kommunikáció és médiatudomány szakiránya valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szakEgyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák (elsősorban a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatikai, a művészeti, a művészetközvetítési és a társadalomtudományi képzési területek alapképzési szakjain szerzettek) esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele legalább 30 kredit teljesítése a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,
levelező munkarendben: szemeszterenként 6-7 alkalom péntek-szombati napokon

A képzés elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott.

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb tárgyak: 

A mesterszak alapozó és törzsképzésének egyes elemei lehetőséget biztosítanak a kommunikáció- és médiakutatás szempontjából fontos területek áttekintésére (politikai kommunikáció, vizuális antropológia, szervezeti kommunikáció, az internet és a multimédia társadalmi és kulturális hatásai). A specializáció előtti szakaszban a hallgatók képet kapnak a kommunikáció és a média kutatásának diszciplináris lehetőségeiről, illetve a kapcsolódó kutatás-módszertani eszközökről. A differenciált képzés során megjelennek a tanszékhez, illetve az egyes oktatókhoz kapcsolódó problémakörök és résztematikák.  a)      a kommunikáció- és médiatudomány társadalomtudományi beágyazottsága [a kommunikáció és média társadalomtudományi vizsgálata, a kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése; a kommunikáció és média szabályozásának elméletei (például jogi, etikai, gazdasági, politikai, kulturális)] 15-20 kredit;b)      a kommunikáció- és médiakutatás szakmai ismeretei, problématerületei (a közvetlen emberi kommunikáció elméletei, a társadalmi kommunikáció elméletei, kultúra és kommunikáció, szervezeti és intézményi kommunikáció, kommunikációs kutatás-módszertani ismeretek, kommunikációs technológiák, szakmai gyakorlati ismeretek) 74-79 kredit.c)      A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a kommunikáció- és médiakutatás szakmai ismeretei, problématerületei stúdiumokon belül 30-40 kredit.   NYELVI KÉPZÉSA szaknyelvi modul formájában szeretnénk biztosítani a szakmai nyelvhasználat elmélyítésének lehetőségét, melyben a Bölcsészettudományi Kar Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központja a partnerünk. Az idegennyelvi készségek megszerzését azok esetében is fontosnak tartjuk, akik a mesterszak elvégzése után nem jelentkeznek doktori képzésre, hanem gyakorlati területen kívánnak elhelyezkedni. 

Szakirányok és specializációk: 

A szak médiatudomány szakiránnyal indul, amely a társadalmak jellegzetes médiarendszereivel, a mediális átalakulásokkal foglalkozik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles kommunikáció- és médiaszakértő (Communications and Media Studies Expert)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK
A szakot végzettek középvezető feladatokra pályázhatnak a kommunikáció és média területén működő vállalkozásokban, illetve állami (önkormányzatok, költségvetési intézmények) és civil szervezetekben.

Tipikus beosztás: szerkesztő, tartalommenedzser, programtervező, kommunikációs elemző, kutatásvezető, sajtószóvivő, projektvezető

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: www.commonline.hu