Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

magyar nyelv és irodalom mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
magyar nyelv és irodalom mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 10 fő; L: kb. 10 fő
Teljes költség: 
Nappali: 280.000 Ft / félév; Levelező: 250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Egyik része a hallgató alapszakos vagy annak megfelelő főiskolai képzésben írt záródolgozatának ismertetése, másik része a dolgozat elhelyezése a magyar alapszak tárgyköreinek valamelyikében.

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető kérdéseiről; átlátják és értik a nyelvnek, illetve irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely nyelv-, illetve irodalomtudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Felkészültek tanulmányaik a doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaÁtfogó ismeretekkel rendelkezik a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően.Átlátja és érti a nyelvnek, illetve az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát, az irodalom és nyelv alapvető összefüggéseit.Átfogó ismeretekkel rendelkezik a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány, valamint a határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, nemzetközi kontextusára, különböző kutatási irányzatok elemzési és értelmezési módszereire, továbbá szakterülete művelésének hagyományos és elektronikus forrásaira vonatkozólag.Alaposan és átfogóan ismeri a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusait.A magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik.A magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány műveléséhez szükséges szinten érti és ismeri az általa elsajátított idegen nyelveket, különös tekintettel a terminológiára.  b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes a magyar nyelv, illetve az irodalom jelenségeit a maguk történetiségében, változásaiban és változatosságában elemezni.Kritikusan és több szempontot mérlegelve, releváns értelmezési keretben képes elemezni a nyelvnek, illetve az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói, valamint a különböző kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét; a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát; irodalom és nyelv alapvető összefüggéseit.Önállóan választja meg és tudatosan alkalmazza a vizsgált nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi kérdéskör elemzésére megfelelő és alkalmas nyelv-, illetve irodalomtudományi módszereket, képes az adott kutatás elméleti és módszertani háttérfeltevéseit reflexió tárgyává tenni és a nemzetközi kutatások kontextusában értelmezni.A szükséges forrásokat és információkat kritikusan képes elemezni, vizsgálatukkal új összefüggésekre mutat rá.Kutatási eredményeit és álláspontját a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány szakmai-tudományos elvárásainak megfelelően képes megfogalmazni és közreadni.Önálló munkával, elméleti és módszertani megalapozottsággal, kritikai szempontokat érvényesítve képes feltárni egy adott nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi kérdéskör, résztéma összefüggéseit.Legalább egy idegen nyelven képes szakmája gyakorlására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, ennek minor változata (50 kredites blokk), továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakEgyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb – elsősorban a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett – diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele legalább 30 kreditnyi szakirányú ismeret, amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány legalább 10 kredit.  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: havonta egy alkalom (szerda-csütörtök)   Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

-   a megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök 2-14 kredit;-   a magyar nyelv rendszere 4-14 kredit;-   a magyar nyelv használata, tagolódása 4-14 kredit;-   a magyar irodalomtudomány elméleti kérdései 4-14 kredit;-   a magyar irodalomtudomány történeti kérdései 4-14 kredit;-   az irodalomtudomány vagy a nyelvtudomány területéről választható speciális programok 40–60 kredit.

Szakirányok és specializációk: 

– régi magyarországi irodalom
– alkalmazott irodalomtudomány
– klasszikus magyar irodalom
– modern magyar irodalom
– irodalomtudomány
– színháztudomány
– hungarológia

Specializációk egyidejű indítására csak elegendő számú jelentkező esetében van lehetőség.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (Philologist in Hungarian Language and Literature)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A kultúra, a művelődés, illetve az oktatás területén: iskolák, könyvtárak, könyvkiadók, irodalmi, művészeti folyóirat-szerkesztőségek, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.Tipikus beosztás: szerkesztő, szövegíró, szakértő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.felvi.btk.pte.hu
Tanszéki honlapok: http://kit.btk.pte.hu/; http://modernirodalom.btk.pte.hu/; http://nyelvtud.btk.pte.hu/