Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 5 fő; L: kb. 5 fő
Teljes költség: 
225 000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi. A vizsgáztatás nyelve a német.

Képzés célja: 

olyan német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész szakemberek képzése, akik a hazai német kisebbség története, nyelve, nyelvhasználata, irodalma, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint identitása vonatkozásában átfogó, magas szintű és speciális ismertetekkel rendelkeznek. Emellett a német nyelv, irodalom, valamint a német nyelvű országok kultúrája területén is megfelelő jártasságra és ismeretanyagra tettek szert mesterszintű tanulmányaik során. A nemzetiségspecifikus képzési program során a hallgatók az elméleti ismereteken kívül megismerkednek a gyakorlati kutatómunkával is. Megszerzett interdiszciplináris ismereteik birtokában képesek magyarországi német, illetve általában kisebbségi intézményekben, szervezetekben (önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, sajtóorgánumok, kulturális szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek), valamint a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén kiemelkedően magas szintű munkavégzésre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYEa)   A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaRészleteiben és történeti összefüggéseikben is átlátja a német nyelvészet és irodalomtudomány, valamint a kisebbségtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseit.Átfogó ismeretekkel rendelkezik a német nyelv- és irodalomtudományra jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, keresőprogramokról, katalógusokról, bibliográfiákról, valamint a hazai németség vonatkozásában rendelkezésre álló publikációkról, dokumentációkról, korpuszokról.Alaposan és átfogóan ismeri szakterületének jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusait.Alapos szakirodalmi tájékozottság birtokában átfogó, rendszerezett, interdiszciplináris tudással rendelkezik a hazai német kisebbség történetéről, jog- és intézményrendszeréről, nyelvéről, nyelvhasználatáról, írásbeliségéről, irodalmáról és sajtójáról, tárgyi és szellemi kultúrájáról, identitásáról, valamint a zárt német nyelvterületen kívüli európai német népcsoportokról.Ismeri a német nyelv és irodalom, valamint a kisebbségtudomány mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket.Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri a német nyelvet, amely mellett még egy idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken, így a kisebbségtudományban is az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, alkalmazására.Képes a nyelv-, az irodalom és a kisebbségtudomány területén különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére.Eredeti és interdiszciplináris látás- és gondolkodásmód birtokában képes a nyelvi, irodalmi, valamint kisebbség-specifikus jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására.Képes ismeretei tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására.Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, a képzési terület belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására.Alkalmas alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a hazai német kisebbséggel és általában a német nyelvvel, irodalommal és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, ezek minor változatati (50 kredites blokkok) továbbá a főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, és német (nemzetiségi) nyelvtanár szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kreditnek megfelelő teljesítés a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német  szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. Szükséges továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként 6 alkalom, pénteki napokonA képzés német nyelven folyik.A képzés elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott (40-60 százalék) Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

Nyelvtudomány (a nyelvtudomány története és módszerei, német nyelvtörténet, pragmatika, kontrasztív nyelvészet, szaknyelvi elemzések, szociolingvisztika)Irodalomtudomány (az irodalomtudomány története, módszertana, régebbi német irodalom, szerzői életművek, irodalmi alkotások elemzése)Kisebbségtudománya) speciális, differenciált, interdiszciplináris ismeretkörök: nyelvtudomány (kontaktusnyelvészet, szociolingvisztika, kétnyelvűség, variációs nyelvészet, nyelvpolitika);b) irodalomtudomány (regionális német nyelvű irodalmak, sajtótörténet);c) kultúratudomány (kultúraközvetítés, interkulturalitás),d) történettudomány, jogtudomány (kisebbségi jogok);e) szociálpszichológia (identitáselméletek)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész (Philologist of German as a Minority Language)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: nemzetiségi intézmények (önkormányzatok, kultúrházak, írott és elektronikus média, könyvtárak), kutatóintézetek, idegenforgalom, külkereskedelmi és multinacionális cégek, fordító irodák, európai intézmények, követségek. A végzősök tanulmányaikat folytathatják a doktori iskola programjaiban is.Legfontosabb munkakörök: nemzetiségi tanácsadó, ill. kutató, újságíró, kultúra-menedzser, üzletkötő, idegen nyelvű korrektor valamely kiadónál.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://germanisztika.btk.pte.hu/