Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 8 fő; L: kb. 8 fő
Teljes költség: 
225 000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi. A vizsgáztatás nyelve a német.

Képzés célja: 

olyan német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével és a német nyelvben, valamint a német nyelvű országok irodalmában és kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaRészleteiben átlátja a német nyelvészet, irodalom és kultúratudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.Érti és átlátja a német nyelvészeti, irodalmi és kultúratudományi jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait.Átfogó ismeretekkel rendelkezik a német nyelvészetre, a német irodalom- és kultúratudományra jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, keresőprogramokról, katalógusokról, bibliográfiákról.Alaposan és átfogóan ismeri szakterületének jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát.Választott szakterületének (német nyelvészet, német nyelvű irodalmak és kultúratudomány) legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik.Ismeri a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket.Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri a német nyelvet, amely mellett még egy idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére.Képes a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére.Eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában képes a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására.Képes ismeretei tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására.Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, a képzési terület belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására.Alkalmas alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a német nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, ezek minor változatai (50 kredites blokkjai) továbbá a főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, és német (nemzetiségi) nyelvtanár szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kreditnek megfelelő teljesítés a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német  szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. Szükséges továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként 6 alkalom, pénteki napokonA képzés német nyelven folyik.A képzés elméletorientált. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

Nyelvtudomány (a nyelvtudomány története és kutatási módszerei, német nyelvtörténet, nyelvszociológia, variációs nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, a nyelv és nyelvrendszer fejlődési tendenciái, pragmatika)Irodalomtudomány (az irodalomtudomány történeti, „klasszikus” és jelenkori iskolái, irodalomtörténeti korszakok és irodalomelméleti irányzatok, szövegelemzés, az irodalomtudomány interdiszciplináris módszerei)Kultúra- és médiatudomány (a modern kultúra- és médiatudomány elméletei és gyakorlati alkalmazásuk, interkulturalitás, intermedialitás, kultúra közvetítés, kortárs kultúra)Sajátos kompetenciákat eredményező specializációk az irodalomtudomány és a nyelvtudomány tárgyköréből. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (Philologist in German Language, Literature and Culture)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzettek elsősorban olyan munkahelyeken állják meg a helyüket, ahol egyaránt szükség van legfelsőbb iskolai végzettségre, kiváló problémamegoldó és kommunikációs készségre, széles látókörre és sokirányú műveltségre valamint magas szintű német nyelvtudásra. Tekintve, hogy az egész országban, de különösen régiónkban a tudományos kapcsolatok területén éppúgy, mint a gazdasági életben a német nyelvű országok érdekeltsége és aktív jelenléte változatlanul meghatározó, ezért a német szakos végzettség a tudományos, a kulturális és a gazdasági élet számos területén előnyt jelent. A mesterdiplomások főként tudományos intézetekben, a diplomácia és a kultúraközvetítés és az idegenforgalom területén helyezkedhetnek el, illetve olyan kisebb vállalatok, vállalkozások valamint multinacionális cégek alkalmazottai lehetnek, melyeknek német, osztrák, ill. svájci érdekeltsége van. Elhelyezkedhetnek továbbá a közigazgatás, az önkormányzatok valamint a média különböző ágazataiban. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.felvi.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://germanisztika.btk.pte.hu/