Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

népegészségügyi MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
népegészségügyi
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
NeüMMsc
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
NA: 4<5, NK:3<5, LA:9<10, LK:3<18
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában munkájukkal hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javításához, a betegségek megelőzéséhez, a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő,4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.(*)A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei: A mesterképzésbe való belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján 30 kredit szükséges az alábbi területekről: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezetegészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek, egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 3 félév6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kreditSzakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit;- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;- népegészségügyi szakismeretek 8-10 kredit;- társadalomtudományok 2-4 kredit.A specializációk szakterületei és azok kreditaránya A specializációk kreditaránya a képzés egészén belül legalább 30 kredit:a) egészségfejlesztés specializáció - bölcsészettudományok 5-10 kredit,- egészségtudományi - egészségfejlesztési szakismeretek 25-30 kredit;b) epidemiológia specializáció - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,- egészségtudományi - epidemiológiai szakismeretek 20-25 kredit;Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a specializációhoz kapcsolódó munkaterületen, intézményben megszervezett négy hét időtartamú gyakorlat, amelyet a képzés tanterve határoz meg.

Főbb tárgyak: 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-34 kredit kutatási módszerek, elemzések és értékelések a népegészségügyi gyakorlatban; egészségügyi rendszerek és egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a népegészségügyi gyakorlatban; népegészségügyi projekttervezés és megvalósítás.Szakmai törzsanyag, kötelezően válaszható ismeretkörei:Differenciált szakmai ismeretek: 40-45 kredit.epidemiológia szakirányon: modern biostatisztikai módszerek; egészségfelmérések; klinikai- és genetikai epidemiológia; epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebonyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése a népegészségügyi és a klinikai gyakorlatban.környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon: a természeti, az épített és a munkahelyi környezet, valamint a táplálkozás és élelmezés hatása az egészségre; környezetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció; környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások.egészségfejlesztés szakirányon: különböző társadalmi csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetűek) népegészségügyi problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti kockázatbecslés, kockázat-kezelés és kommunikáció; egészségfejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelés.Diplomamunka: 12 kredit.

Szakirányok és specializációk: 

választható specializációk: epidemiológia, egészségfejlesztés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles népegészségügyi szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A népegészségügyi szakemberek tevékenykedhetnek az egészségügyi alapellátásban, az állami népegészségügyi feladatok ellátásában és az egészségfejlesztésben, az oktatási és szociális intézményekben, dolgozhatnak munkahelyi egészségfejlesztőként, foglalkozás és környezet-egészségügyi szakemberként, élelmiszer gyártás és forgalmazás egységeinél, de ugyanígy helyük van az utóbbi években felfutóban lévő egészségturizmus színterein is. Munkájuk színvonala, eredményessége meghatározó a jövő generáció, illetve a népesség egészségi állapotának alakulásában.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található. 

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.