Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

néprajz mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
néprajz mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 8 fő; L: kb. 8 fő
Teljes költség: 
Nappali: 260.000 Ft / félév; Levelező: 250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szakmai elbeszélgetés a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra sajátosságait a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa)   A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaRészleteiben átlátja a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit.Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli kultúrákról; ismeri a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit.Érti és átlátja a néprajzi tudományos szövegek és kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait.Ismeri a kulturális jelenségekről szerzett tudás - eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában történő - gyakorlati alkalmazását.Átfogó ismeretekkel rendelkezik a néprajztudományra jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, keresőprogramokról, katalógusokról, bibliográfiákrólElmélyült ismeretekkel rendelkezik a néprajztudomány és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési módszereit illetően. Ismeri a néprajzi tudás mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információkat és kutatási módszereket.Alaposan és átfogóan ismeri a néprajztudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát.A néprajztudomány legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik.Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.b)     A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiA néprajztudomány szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő világképek megformálódásának kritikai értelmezésére.Képes a néprajztudomány, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére.Képes a néprajztudomány mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra.Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására.Képes az Európán kívüli kultúrák multikulturális szempontú szintetizáló elemzésére.Különböző szövegtípusokat és kulturális jelenségeket több szempont mérlegelésével, releváns értelmezési keret kidolgozásával vizsgál.A néprajzi információkat kritikusan elemzi, önállóan kidolgozott szempontok szerint dolgozza fel, új összefüggésekre mutat rá.Önállóan választja meg és tudatosan alkalmazza a néprajztudomány szakmai problémáinak, szakmai kérdéseknek, szövegcsoportoknak, adatoknak megfelelő humántudományi módszereket.Önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve tárja fel néprajzi résztémája összefüggéseit.A néprajzi szakma műveléséhez két idegen nyelvet hatékonyan használ.A néprajztudomány területén szerzett speciális jártassága és elmélyült műveltsége birtokában képes fogalmi és absztrakt gondolkodásra, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására.Képes az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, a tanulóközösségek működésének, valamint ezek egymással való kapcsolatának elemzésére, a lehetőségek előrejelzésére, ismeri az ezekhez szükséges főbb tudományos eredményeket és releváns gyakorlatokat.Képes a szakma tanulásához szükséges alaptudások, képességek, attitűdök hiányának elemző, kritikus, szükség esetén önkritikus feltárására, képes korrekciós terveit adatokkal alátámasztva elkészíteni, ebben másokat is segíteni.Képes saját gondolatainak és szakmai témáknak szóban és írásban történő árnyalt kifejtésére, birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget.Képes nagyobb mennyiségű idegen nyelvű szakirodalom feldolgozására, kötetlen szóbeli szakmai kommunikációra a néprajzi szakterületén, legalább két idegen nyelven.Képes az egyes médiumok, funkciók, platformok új típusú, kollaboratív használatára, kreatív alkalmazására. Előnyben részesíti az e-szolgáltatások használatát.Képes projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni.Képes irányítási feladatok ellátására.Néprajzi szakterületén képes kutatást, fejlesztést tervezni, vezetni.Szakterületén szükséges innovációkhoz képes tudományos érveket hozni, azokat alátámasztani.Összehasonlítja és értékeli az adott időben rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket, hálózatokat, funkciókat, képes a szakterületi feladatokhoz leginkább megfelelő megoldások kiválasztására.Képes a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint, magas szinten bemutatni.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet tárgyában.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,
levelező munkarendben: szemeszterenként maximum kétszer egy hét, hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend alapján

A képzés gyakorlatorientált.

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb tárgyak: 

Néprajzi szakmai ismeretek 20-30 kredit:-     magyar és összehasonlító folklorisztika,-     az anyagi kultúra kutatása: az életmód és a tárgyi kultúra recens és történeti kérdései, társadalomnéprajz, kulturális antropológia.A választható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:A választható specializációk kreditértéke további 60-80 kredit:Választható specializációk:európai etnológia: a nemzeti és etnikai kisebbségek, az etnicitás és etnopolitika jelenségei; a források feltárása és kezelése; a globalizáció hatásai; magyar néprajzi kutatási hagyományok; közösségtanulmányok; az életmód, a mindennapi élet és a mindennapi életvilágok kutatási paradigmái; a jelenkori társadalom rétegződése; a réteg- és szubkultúrák;kulturális antropológia: meghatározó klasszikus antropológiai iskolák; a kritikai elméletek az etnometodológiától a posztmodern antropológián keresztül az orientalizmusig és a posztkolonializmusig; a gazdaság, a társadalom, a politika, a vallás, az etnicitás, az identitás és a globalizáció ismeretei; A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat múzeumi, intézményi gyakorlatból és terepmunkából áll, amelynek kreditértéke a képzésben választható specializáció részeként 20 kredit. 

Szakirányok és specializációk: 

– európai etnológia
– kulturális antropológia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles néprajz mesterszakos bölcsész (Ethnologist and Folklorist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Muzeológus, kutatóintézeti tudományos munkatárs, oktató és kutató a felsőoktatásban, kulturális örökségvédelmi szakember, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális egyesületek és civil szervezetek szakértője, művészeti iskolai szakember, helyi kulturális erőforrásokat kezelő projektek szakértője, kisebbségi önkormányzatok szakértője, területfejlesztési és vidékfejlesztési projektek szakértője.
A jelenkori magyar társadalmat és kultúrát, valamint a társadalmi problémákat és a globális társadalmi folyamatokat behatóan ismerő szakemberek iránt a fejlesztési hivatalok, a civil szervezetek és turisztikai intézmények részéről is tapasztalható igény.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  Tanszéki honlap: http://neprajz.btk.pte.hu  

További információk/Megjegyzés: 

AJÁNLÁSMiért a néprajz? Mert hallgatóink olyan szakemberekké válhatnak, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Mindezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.Miért Pécs? Azon kívül, hogy a város gyönyörű? Mert a képzési programban amellett, hogy a magyar néprajzi kánonnal, a „magyar népi kultúrával” behatóan megismerkedhetnek, az ország más tanszékeivel összevetve nagyon hangsúlyos szerepet kap az Európán kívüli népek (főleg Ázsia és Ausztrália, Óceánia), valamint a modern magyar társadalom kérdéseivel foglalkozó kulturális antropológia is. Azért, mert kis tanszékünkön sok fiatal, dinamikus, ám nemzetközileg is elismert kutató dolgozik, és igazán figyelünk egymásra, személyre szabott oktatás, tehetséggondozás folyik. Hallgatóink sikerrel szerepelnek tudományos fórumokon, és megállják helyüket végzés után is a tudományos és a civil szférában is. Szakunk kiemelten épít a hallgatók tudományos érdeklődésére, aktivitására, ennek megfelelően jelentős hangsúlyt fektetünk az önálló, ám szakmailag vezetett kutatómunkára, amelyhez minden segítséget meg is adunk. Hallgatóink ennek köszönhetően kiemelkedően sikeresek a hazai tudományos seregszemléken, bejáratosak szakmai fórumokra.Támogatjuk és ösztönözzük hallgatóinkat minél több szakmai gyakorlat elvégzésére, amiben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk, Erasmus pályázataink, valamint a vezető hazai és a jelentős regionális néprajzi intézetekkel ápolt együttműködéseink is segítséget nyújtanak.A szakról kiválóak a lehetőségek szakmai állások elérésére, országos viszonylatban kiemelkedő számban helyezkednek el végzett hallgatóink országos múzeumokban és kutatóhelyeken.