Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

neveléstudományi mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
neveléstudományi mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 10 fő; L: kb. 20 fő
Teljes költség: 
250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga során a jelölt húz egy témakört és eddigi ismeretei alapján, az ajánlott irodalom segítségével röviden összefoglalja annak jellemzőit. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi.

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.  A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaÁtfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit.Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit.Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri a kutatásra vonatkozó etikai normákat.Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan elemzi, értelmezi.Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekben, ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különböző tereinek és környezeteinek szerepét az élethosszig tartó és az élet és kultúra minden területére kiterjedő tanulásban.Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit.Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális iránybanÉrti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció tereit, lehetőségeit.Ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.Ismeri a tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit. Tájékozott szakmájához kapcsolódó kompetenciákról, s egy munkavállalóval szembeni elvárások lehetőségeiről. b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiA neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes választani, ezeket feladataiban felhasználni, önállóan alkalmazni.Alkalmazza az interdiszciplináris modelleket, képes egy adott probléma több szempontú elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat is lehetővé teszi.Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, ezeket kezdeményezően hasznosítja munkájában.Képes összehasonlítani a kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal.Képes gyakorlati implementációs javaslatokat megfogalmazni.Képes kisebb önálló és csoportos kutatási projekteket tervezésére és kivitelezésére, biztonsággal és önállóan tudja használni a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket, biztonsággal alkalmaz matematikai statisztikai eljárásokat.Képes önálló szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és rövidebb szakmai tanulmányok önálló megírására.A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére.Képes értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni.Képes szakmáját meghatározó dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani.A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére.Magas szintű szakmai kommunikációra képes szóban és írásban, ehhez alkotó módon alkalmazza a web-es információszerzési technikákat. Képes egy idegen nyelven magas szintű szakmai szövegértelmezésre és alapszintű szakmai kommunikációra.Differenciáltan és adaptívan kommunikál szakmai közegben, és pedagógiai szituációkban, szakmai kommunikációs helyzeteket képes irányítani, moderálni.Képes pályázatokat önállóan kezdeményezni, tervezni, lebonyolítani, értékelni.Képes szakmai közösséget építeni.Pedagógiai szakmai tudását felhasználva, az adott munkahelye elvárásait figyelembe véve képes munkavállalói jogait érvényesíteni.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.  Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: általában havonta egy alkalom (csütörtök-péntek-szombat) A képzés elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott. Nyelvi kimenet: A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai (kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit;A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit;A nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-módszertana (művelődés és oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különböző kutatási stratégiák kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit;A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnőttképzés és tudásmenedzsment, felsőoktatás-pedagógia) 25-30 kredit;Kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg. 

Szakirányok és specializációk: 

• kora gyermekkor pedagógiája
• tanterv- és programfejlesztés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész (Educational Scientist)
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.huIntézeti honlap: http://nevtud.btk.pte.hu