Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

politikatudomány mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
politikatudomány mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 15 fő; L: kb. 20 fő
Teljes költség: 
300.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A tantárgyi vizsga (szóbeli vizsga) vizsgabizottság előtt zajlik, tételhúzással és szabad asszociációs eszmecserével. A szóbeli vizsga tárgyköreit és a kapcsolódó irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi.

Képzés célja: 

politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatási programokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaIsmeri egy adott tanulmányi vagy szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez.Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.Ismeri szakterületének sajátos kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.Jól ismeri szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, és egy idegen nyelven.Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar és az európai politikai rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól.Ismeri és konzisztensen használja a politikatudományi fogalmakat.Elmélyült politikaelméleti ismeretekkel rendelkezik.Elsajátította a politikai elemzés módszertanát.Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait.Ismeri a politikai intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzeléseket elemezni, összefüggéseit szintetizálni, és ennek alapján politikai tendenciákat értékelni.Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait.Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.Képes a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására.Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére.Képes a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok generálására.Képes más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatására.Képes tudományos vitákban való részvételre.Képes szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven, szóban és írásban egyaránt.Képes nyelvi ismereteinek elmélyítésére más idegen nyelvek elsajátításával.Képes politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére.Képes önálló szakmai vélemény kialakítására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a politikatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, a közigazgatás-szervező és az igazgatásszervező alapképzési szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Egyéb diplomák (elsősorban a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak) esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta A képzés elmélet-gyakorlat orientációja kiegyensúlyozott. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb tárgyak: 

Társadalomtudományi alapismeretek [társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció; értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek ˙(eszmetörténet, filozófia, pszichológia)] 15-20 kredit;Politológiai szakmai ismeretek (politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet) 30-35 kredit;Választható szakspecifikus ismeretek: 10-20 kredit.A választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációkat is figyelembe véve a politikai kutatás módszertana, a komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek, választójog, választási tanulmányok), a közpolitika, a közigazgatás, a regionalizmus, az európai integráció, a politikai rekrutáció, elitek, a politikai kommunikáció, a média, a politikai menedzsment ismeretkörökben szerezhető speciális ismeret.A választható specializációk kreditértéke további 23-40 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat.

Szakirányok és specializációk: 

• differenciált ismeretek

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles politológus (Political Scientist)
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu
Kari honlap: http://www.btk.pte.hu
Tanszéki honlap: http://www.politologia.btk.pte.hu