Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

pszichológia mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
pszichológia mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 30 fő
Teljes költség: 
400.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A tantárgyi szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik. Klinikai és egészségpszichológia szakirányon tételhúzásra, kognitív pszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia valamint fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon egy előzetesen beadott, empirikus kutatáson alapuló dolgozat megvitatására kell számítani. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar honlapján közzéteszi.

Képzés célja: 

olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEA mesterfokozat birtokában a pszichológia mesterszakon végzett tudása:-        Átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.-        A választott szakiránynak megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.-        Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat és azok szakmai-etikai szabályait, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.-        Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat, amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.-        Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvűszakcikkek olvasására képes.A mesterfokozat birtokában a pszichológia mesterszakon végzett képessége:-        Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.-        Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több szempontú vizsgálatára.-        Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére és új összefüggések feltárására.-        Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.-        Képes véleményét önállóan, a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően, akár idegen nyelven is megfogalmazni, és szakmai fórumokon megvédeni.-        Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni A kognitív pszichológia specializáción a pszichológusa)      tudása-        Átlátja az alapvető kognitív rendszerek működését, a magatartásszabályozás és a viselkedésvezérlés folyamatait.-        Ismeri és érti a kognitív rendszerek fejlődését, a szocializáció és a mentalizáció folyamatait és a fejlődéslélektani felhasználási lehetőségeit.-        Ismeri a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia alkalmazását a kognitív pszichológiában.-        Ismeri és érti a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neuorgenetika és a viselkedésgenetika kognitív pszichológiában hasznosítható eredményeit.b) képességei-        Képes a kognitív pszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.-        Képes a kognitív pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára.-        Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a kognitív pszichológiai irányultságának megfelelő munka folyik.-        Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő területeken. A klinikai és egészségpszichológia területén a pszichológusa)      tudása-        Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a klinikai és egészségpszichológia, valamint a társtudományok szakirodalmába.-        Átlátja a klinikai pszichológia és tanácsadás elméleteit, a pszichopatológiát és a klinikai pszichodiagnosztikát.-        Ismeri a személyiség fejlődésének elméleteit, az életkorhoz kötődő pszichopatológiát és a diagnosztikai eljárásokat.-        Átlátja a pszichoterápiás elméleteket és az intervenciós módszereket.-        Ismeri és érti az egészségpszichológia elméleteit, a klinikai egészségpszichológiát, az egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció jellemzőit, a stressz és a stresszel való megküzdés pszichológiáját, az egészség pszichofiziológiai, anatómai és élettani alapjait.-        Ismeri és képes integrálni a magatartástudomány, a neuropszichológia, a pszichofarmakológia és az addiktológia klinikai és egészségpszichológiában hasznosítható eredményeit.b) képességei-        Képes a klinikai és egészségpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.-        Képes a klinikai és egészségpszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára.-        Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a klinikai és egészségpszichológiai irányultságnak megfelelő munka folyik.-        Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő területeken.-        Képes a klinikai és egészségpszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére. A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén a pszichológusa)      tudása-        A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.-        Részletes ismeretekkel rendelkezik a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területein, és integrálja a társtudományok ismereteit.-        Ismeri a fejlődéspszichológia alapvető elméleteit, az érzelmi, motoros, kognitív és szociális fejlődési modelleket.-        Átfogó tudással rendelkezik a pszichopatológia alapjait, a fejlődési pszichopatológiát, a fejlődési zavarokat illetően.-        Átlátja trauma lélektanát, az emlékezeti és elaborációs mechanizmusok működését gyermekeknél.-        Ismeri a gyermekpszichodiagnosztikai eljárásokat és terápiás módszereket, a humánetológia és a kognitív idegtudomány fejlődés- és gyermekklinikai pszichológiában hasznosítható eredményeit-        Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.b) képességei-        Képes a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.-        Képes a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára.-        Képes pszichológusi tevékenység gyakorlására - megfelelő szupervízió mellett - olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia irányultságának megfelelő munka folyik.-        Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő területeken.A társadalom- és szervezetpszichológia területén a pszichológusa)      tudása-        Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a társadalom- és szervezetpszichológia és a társtudományok szakirodalmában.-        Részletes ismeretekkel rendelkezik a közgondolkodás, a társadalmi kommunikáció és reprezentáció szabályszerűségeiről, vizsgálatuk elméleteiről és módszereiről-        Ismeri a kulturális és társadalmi kérdések pszichológiai vetületét, a csoportdinamika és a csoportközi viszonyok meghatározó elméleteit és tényezőit.-        Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit.-        Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szervezetfejlesztés, munkapszichológia, vezetéslélektan, emberi erőforrás-gazdálkodás, szervezeti konfliktusok és konfliktusmenedzsment elméleteiről, a szervezetek pszichológiai tényezőiről.-        Ismeri a gazdaságpszichológiát, a szervezeti és egyéni döntés folyamatait, a reklám, a marketing és a PR társadalom- és szervezetpszichológiai aspektusait.-        Ismeri és megfelelően alkalmazza a közgazdaságtan, a szociológia, a történettudomány, a kommunikációkutatás és a közvéleménykutatás társadalom és szervezetpszichológiában is hasznosítható eredményeit.b) képességei-        Képes a társadalom- és szervezetpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.-        Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.-        Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.-        Képes a társadalom- és szervezetpszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára.-        Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a társadalom- és szervezetpszichológia irányultságának megfelelő munka folyik.-        Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő területeken.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyek közül egyik az angol - államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

A pszichológusképzést meghatározó szakterületek 28-32 kredit:-        kognitív pszichológia, evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia-        további meghatározó ismeretkörök (a pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés). A specializációk tudományágai és szakterületei:A specializációk differenciált szakmai ismeretek a pszichológia különböző területein. Szakterületei: társtudományi alapozás, mesterkurzusok, szakmai gyakorlati tevékenység, vezetett kutatómunka, amelynek kreditértéke 68-72 kredit. SzakterületekKognitív pszichológiai specializáción:Kognitív rendszerek (észlelés, emlékezet, nyelv, gondolkodás, tudat, magasabb rendű kognitív folyamatok), magatartásszabályozás, viselkedésvezérlés, neuropszichológia, pszicholingvisztika. Kognitív rendszerek fejlődése, evolúciós és biológiai pszichológia. Alkalmazott fejlődéslélektan, szocializáció és mentalizáció, kognitív idegtudomány, neurogenetika és viselkedésgenetika, fejlődés- és neuropszichiátria.Társtudományi alapozás: hormonális és agyi folyamatok viselkedéses összefüggései, kognitív tudomány, csoportdinamika és személyközi folyamatok.Módszer-specifikus gyakorlatok fejlődés- és evolúciós pszichológiából. Kísérlet és tesztfejlesztés, adatelemzés módszertana a kognitív pszichológiához kapcsolódó területeken.Vezetett kutatómunka a kognitív és evolúciós pszichológia területén. Klinikai és egészségpszichológiai specializáción:A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai. Pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika. Életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika. Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszertan. Klinikai egészségpszichológia, egészségpszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia. Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció, stressz és megküzdés.Társtudományi alapozás: az egészség-pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai, idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia alapismeretek, pszichiátria.Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül a klinikai és az egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések, egészségpszichológiai edukációs programok.Vezetett kutatómunka a klinikai- és egészségpszichológia területén.  Társadalom és szervezetpszichológia specializáción:A szociálpszichológia kurrens elméleti modelljei, csoportdinamika, csoportközi viszonyok, csoportközi kommunikáció, szociális reprezentáció, narratív pszichológia. Az identitás személyes és társas aspektusai, a kisebbségek pszichológiája. Történeti és politikai pszichológia, társadalmi és kulturális kérdések pszichológiai megközelítése. Szervezetelméleti modellek, szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés, emberi erőforrás gazdálkodás, alkalmasság vizsgálat és kiválasztás. Szervezeti kultúra, szervezeti konfliktusok, konfliktus menedzselés. Pszichoanalitikus szociálpszichológia. Művészetpszichológia, a művészetek társas aspektusai.Társtudományi alapozás: gazdasági, antropológiai, nyelvészeti, kommunikációs, történelmi és művészeti ismeretek.Szakmai gyakorlati tevékenységek intézményen belül, civil és vállalati környezetben. Médiaelemzés, tréning- és alkalmasságvizsgáló módszerek.Vezetett kutatómunka: a közgondolkodás reprezentációi, társadalmi kommunikáció, szervezet kultúra narratív pszichológiai vizsgálata, döntéskutatás, kulturális összehasonlító vizsgálatok. Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáción:Érzelmi, kognitív, motoros és szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető kurzusok. Pszichopatológia alapjai: általános pszichopatológia, fejlődési pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél (rajz, mese, játék). A kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai összefüggései.Klinikai gyerekpszichológiai speciális kurzusok: addiktológia, narratív technikák a személyiség vizsgálatában, trauma és emlékezet.Társtudományi alapozás: evolúciós szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány.Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül, diagnosztikai eljárások (gyermek-pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok, fejlődéspszichológiai empirikus kutatások).Vezetett kutatómunka fejlődés- és klinkai gyermekpszichológia területén. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább 120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a képzés tanterve határoz meg.

Szakirányok és specializációk: 

• klinikai és egészségpszichológia
• társadalom és szervezetpszichológia
• kognitív pszichológia
• fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles pszichológus (Psychologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona.Tipikus feladatkör: pályaválasztási, munkaügyi tanácsadás, prevenciós és mediátor feladatok ellátása, HR-feladatok, munkaerő-kiválasztás. Tesztek, interjúk felvétele, felmérések végzése egyének, csopotok és szervezetek minőségfejlesztése céljából. Tervezhet és vezethet csoportfoglalkozásokat és tréningeket szervezetfejlesztés céljából, megfelelő tapasztalat és odaillő plusz képzettség birtokában. 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.huIntézeti honlap: http://pszichologia.pte.hu