Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

sport- és rekreációszervezés

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Sporttudomány
Képzés neve: 
sport és rekreációszervezés
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
NA és NK: 10<50 , LA és LK: 10<50
Teljes költség: 
NK: 225000, LK: 225000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Sport és rekreációszervezés – nappali/levelező
Motoros alkalmassági vizsga és kettőt kell választani: biológia, vagy földrajz, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).
A motoros alkalmassági vizsgálaton nem kell azon jelentkezőnek részt vennie, aki testnevelésből sikeres érettségi vizsgát tett és azt hitelt érdemlően igazolta.

Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciákA képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Azokat várjuk akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni az emberek egészséges életmódjának kialakításához az egészségfejlesztés és a rekreációszervezés tudományosan megalapozott ismereteit és korszerű módszereit alkalmazva úgy, hogy eközben a saját életvitelükben is megvalósítják illetve hitelesen közvetítik az egészséghez kötődő értékeket, viselkedésmintákat. 

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 6 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: ;

b) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány: - sporttudomány 40-50 kredit, - egészségtudomány 20-40 kredit, rekreáció menedzsment 30-40 kredit. A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez.A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek:medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.)társadalom-  és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).Szakmai törzsanyag: népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéne, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek fejlesztése, relaxáció, stb.Differenciált szakmai ismeretek:rekreációszervezés és egészségfejlesztés specializáció: nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb. egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Szakirányok és specializációk: 

választható szakirányok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
rekreációszervező és egészségfejlesztő
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Oktatási intézményeknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál, civil szervezeteknél és az idegenforgalom területén.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, a szak indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldalon találhatóak. A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.