Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

sportmenedzser MSc

k, 2015/10/06 - 10:12 -- Goldbach Julianna
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Sporttudomány
Képzés neve: 
Sportmenedzser MSc
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
SM MSc
Képzési idő (félév): 
4 félév
Irányszám: 
NA:7<8, NK:3<5, LA:4<5, LK:3<28
Teljes költség: 
NK:400000, LK:400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

 Kiket várunk?Akik magas szintre akarják fejleszteni képességeit és készségeit sportrendezvények szervezése, sportszervezetek vezetése terén. Érdeklődést mutatnak a testkultúra, azon belül a sport és a sportgazdaság iránt, továbbá érdeklik az emberi szervezet felépítése és működése általában és sportolás közben.Fontosnak tartják, hogy egy jó sportszakember megfelelő sportrekreációs, sportgazdaságtani alapismeretekkel is rendelkezzen a sportmenedzseri szakma szakismeretein túl.Teljes kreditek beszámításával vehető figyelembe: sportszervező alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testneveléssportszervezés.A bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodási, a turizmus-vendéglátás alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szakok. 638Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sportszervező alapképzési szak, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: A testnevelő-edző, az edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya, a gazdaságtudományok képzési területen a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szak.4.3. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.(*) A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: - sporttudomány területéről 10 kredit;- egészségtudomány területéről 10 kredit;- neveléstudomány és pszichológia területéről 10 kredit;- társadalomtudományok területéről 10 kredit;- közgazdaság- és jogtudomány 10 kredit;- szervezés és vezetéstudományok területéről 10 kredit.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félévA mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kreditSzakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:- sporttudomány 40-60 kredit;- közgazdaság- és jogtudomány 15-30 kredit;- szervezés- és vezetéstudományok 15-30 kredit;- társadalomtudomány 10-20 kredit;- nevelés- és pszichológiatudomány 10-20 kredit;- egészségtudomány 2-10 kredit.Idegennyelvi követelmény Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág részeként.

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek: Közgazdaságtudományi alapismeretek (marketing, menedzsment, vállalt-gazdaságtan stb.),társadalom- és sporttudományi ismeretek (testnevelés- és sporttörténelem, sporttörténet, sporttudományi ismeretek).Szakmai törzsanyag: Sportjogi- sportdiplomáciai ismertetek, kutatásmódszertan, stratégiai vezetés, alkalmazott menedzsment (sportmédia, sportmarketing, sportmenedzsment), stb.Differenciált szakmai ismeretek: turizmus, sportpedagógia, egészségpszichológia, sportgazdaságtan, stb.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles sportmenedzser
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Sportegyesületeknél, sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, rekreációval és turisztikával foglakozó vállalkozásokban, egészségcentrumokban, wellness és fitness kluboknál és az idegenforgalom területén.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.