Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociális munka

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociális munka
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
7
Irányszám: 
NA és NK: 10<50, LA és LK:10<15
Teljes költség: 
NK: 225000 LK: 225000
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol , francia , német , olasz , orosz , spanyol)legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni

Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? A képzés várja nappali vagy levelező tagozatra mindazon jelentkezőket, akik az élet bármely területén segítő szakemberként kívánnak tevékenykedni, valamint az emberi erőforrás és környezete alakítása, annak lehetősége, módszertana érdekli.

Képzési jellemzők: 

A képzés 7 féléves.Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit- szak orientációja:gyakorlat-orientált (60-70 százalék)- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kreditA szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyből- a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;- szociológia tudományok 25-35 kredit;- állam és jogtudományok 10-20 kredit;- közgazdaságtudományok 3-10 kredit; - társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;-bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;- orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit.Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett, tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

Főbb tárgyak: 

- Szociális munka- Társadalompolitika-szociálpolitika- Szociológia- Jog- Népegészségtan- Pszichológia- PedagógiaFentieken kívül angol vagy német nyelv, számítástechnika, menedzserismeretek, filozófia és közgazdaságtan oktatása is folyik.A hallgatók tanulmányaik végén záróvizsgát tesznek, amelynek keretében záróvizsga bizottság előtt megvédik szakdolgozatukat, továbbá komplex vizsgát tesz a szociális munka, társadalom- és szociálpolitika tárgyakból.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
szociális munkás
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az általános szociális munkás végzettséggel rendelkezők a társadalom különböző színterein és intézményeiben helyezkedhetnek el. A klasszikus értelemben vett szociális intézményeken túlmenően a humánpolitika különböző területein , mint pl. vállalatok humánpolitikai osztályain, munkaügyi központokban, kirendeltségeken, polgármesteri hivatalokban, rendőrségen, stb.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs. , Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető. , illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.