Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociális munka mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociális munka mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 20 fő; L: kb. 30 fő
Teljes költség: 
Nappali: 330.000 Ft / félév; Levelező: 400.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a kar a honlapon közzéteszi.

Képzés célja: 

szociális munkás szakemberek képzése, akik az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában képesek az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. A szakképzettséggel szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYE a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a társadalom működési szabályszerűségeit,- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,- szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,- a szociális területen felmerülő új problémák, jelenségek kritikus elemzési módozatait,- a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat és technikákat. b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok meghatározására és ellátására,- a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és értékelésére,- a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,- a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,- beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,- intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,- szakmai állásfoglalás kialakítására,- nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való bekapcsolódásra,- prezentációk összeállítására,- önálló munkavégzésre a szociális területen. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia,- szociális érzékenység,- jó kommunikációs képesség,- interdiszciplináris teamben való hatékony munkavégzés,- szakmai ismereteik átadásának képessége,- döntéshozatali képesség,- jó problémamegoldó képesség. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési vagy főiskolai szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szakok esetében legalább 30 kredit (a felvételhez minimum 15) szükséges a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből.Egyéb diplomák esetén legalább 60 kredit (a felvételhez minimum 30 kredit) társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből.A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: félévente 5-6 alkalom (csütörtök 8.30 órától péntek 17.00 óráig)A képzés elmélet-gyakorlat orientációja: kiegyensúlyozott. Nyelvi kimenet: A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 
  • Társadalomtudományok (szociológia, jog- és államtudomány, multidiszciplináris társadalomtudományok) 100-115 kredit a diplomamunka készítésével együtt az alábbiak szerint:
  • Szociális munka elmélete és gyakorlata 55-75 kredit;
  • Társadalom- és szociálpolitika; 12-18 kredit;
  • Bölcsészettudomány (pszichológia) és orvostudomány (egészségtudomány) 6-18 kredit;
  • Választható speciális programok, elsősorban szociális munka elmélete és gyakorlata területéről legfeljebb 15 kredit.

Sajátos kompetenciákat eredményező specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 30-40 kredit:a) általános szociális munka- szociológia, szociálpolitika területén 10-15 kredit;- szociális munka elmélete és gyakorlata területén 20-25 kredit;b) klinikai szociális munka- szociális munka elmélete és gyakorlata a klinikai szociális munka területén 20-25 kredit,- bölcsészettudomány (pszichológia) a klinikai szociális munka területén 10-15 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat részét képezik a külső terepen folyó terepgyakorlatok, továbbá a nem terepen folyó képzési formák közül a kiscsoportos készség- és képességfejlesztő tréningek, a kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, a műhelyszemináriumok és projektgyakorlatok, valamint a gyakorlatokhoz, a terepeken folyó szakmai munkához kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.A hallgatóknak a képzésben legalább 200 óra közvetlen klienskapcsolatban folyó, az önálló munkavégzés képességének fejlesztését szolgáló szociális munka gyakorlatot kell teljesítenie. A szakmai gyakorlat a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - külső terepen folyó szakmai gyakorlatának legfeljebb 50 százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

Szakirányok és specializációk: 

• klinikai szociális munka
• általános szociális munka
A kétféle specializáció egyidejű indítására csak elegendő számú jelentkező (min. 10 fő/specializáció) esetében van lehetőség.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles szociális munkás (Social Worker)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szociális munkásokat speciális interdiszciplináris ismereteik, megszerzett kompetenciáik kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hazánkban, vagy megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon az állami, egyházi, civil, vagy akár a for-profit szektorban helyezkedjenek el. A mesterszakon végzett szakemberek – az emberi együttműködés problémáiról és lehetőségeiről szerzett magas szintű ismereteik és problémamegoldó készségeik birtokában – jól megállják a helyüket vezetői pozíciókban is. A magasan képzett szociális munkások iránti igény napjainkban jelentős a szociális ellátások több területén:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok.
A PTE Diplomás Pályakövetési Rendszerének 2015-ös tanulmánykötete felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban továbbra is létszámbővítésre lesz szükség a népesség nem kielégítő egészségi állapota és az öregedő népesség ellátása miatt. 2016-ban 3,2% volt a betöltetlen álláshelyek száma a humán egészségügy és a szociális ellátások területén (KSH). A felvi.hu adatai alapján a társadalomtudományi képzési területen végzettek közül a szociális munka szakon végzetteket foglalkoztatják legnagyobb arányban diplomás munkakörben.
Saját intézményünk pályakövetési adatai szerint a nálunk végzettek között akad családgondozó, iskolai és közösségi szociális munkás, gyermekjóléti intézmény vezetője, szociális ügyintéző, adósságkezelési tanácsadó, esetmenedzser, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felnőttképzési menedzser, mentálhigiénés gondozó, munkaügyi rehabilitációs referens, nevelőszülői tanácsadó, regionális koordinátor, teleházvezető, ügyfélszolgálati referens, vezető tanácsos (szociális és gyámügyek). Az adatokból látható, hogy egyre nagyobb az igény a magasan képzett, sokoldalú, fejlett kapcsolati készségekkel rendelkező, elkötelezett munkaerőre.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  Tanszéki honlap: http://szocialismunka.btk.pte.hu