Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociológia mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociológia mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 20 fő; L: kb. 20 fő
Teljes költség: 
250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a kar a honlapon közzéteszi.

Képzés célja: 

magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEa) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudásaMagas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket.Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési tendenciáit.Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a szociológiai gondolkodás meghatározó tendenciáit.Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és érdekütköztetési fórumokat.Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát.Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a szociológia magas szintű műveléséhez.b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességeiKépes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel kísérésére.Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő alkalmazására.A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre épülő szociológiai elemzéseket készíteni.Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel.Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, érvelni tud azok fontossága mellett.Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre.Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt történő szakszerű bemutatásában.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.  Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig! Ezen diplomák esetén a belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként 5 alkalom (csütörtök- péntek)A képzés elmélet-gyakorlat orientációja: kiegyensúlyozott. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett – államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

Főbb tárgyak: 

klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit. A szakmai gyakorlat a tanult ismeretek elmélyítését célozza. Időtartama egy hét (öt munkanap), amit a terepen/intézményben tölt a hallgató, ahol meghatározott kutatási feladatot végez el, amelyről írásos beszámolót készít a gyakorlat zárásaként.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles szociológus (Sociologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A PTE Bölcsészettudományi Karán Szociológia Mesterszakot végzetteket nem csak egyetemi diplomájuk, hanem szakmai tudásuk is feljogosítja arra, hogy tudományos kutató intézetekben kutatói munkát végezzenek, vagy bármilyen felsőoktatási intézmény társadalomtudományi szakjain szociológiát oktassanak. Az akadémiai szférán túl, a kutatásokhoz kapcsolódó vállalkozások, a piac- és közvéleménykutató cégek, a non-profit szervezetek, a média, az önkormányzatok, a kormányhivatalok, és egyéb állami intézmények egyaránt kamatoztatni tudják az okleveles szociológusok munkáját.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: http://www.btk.pte.hu   Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett végzettségük mellé egy valódi egyetemi oklevelet kívánnak szerezni, amely mögött olyan elméleti és kutatás-módszertani ismeretek állnak, amelyek képessé teszik a társadalmi folyamatok elemző megértésére. Ajánljuk természetesen az alapszakot végzett szociológusoknak is, ha igazán szakemberré kívánnak válni választott pályájukon! Várjuk mindazokat, akiket a társadalmi kérdések mélyen érdekelnek, magyarázatokat keresnek és érteni szeretnék mindazt, ami körülöttük történik. A Szociológia Mesterszak nem a Szociológia Alapszakon oktatott tantárgyak emelt szintű ismétlése, hanem valódi egyetemi képzés. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szociológiai vagy más társtudományi alapszakról érkeznek a képzésünkbe, minden egyéni lehetőséget megadunk nappali és levelező munkarendben egyaránt, hogy hiányzó ismereteiket és kreditjeiket pótolják. A tanárokkal történő személyes konzultáció adott és elvárt. A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója. Hallgatóinknak lehetősége nyílik a meglévő tanszéki kutatásokba bevonódni, vagy egyéni témájukkal a Tudományos Diákköri Konferenciákon részt venni. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és Ph.D fokozatot szerezhetnek. A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is. A képzés színhelye a kulturális és művészeti programokban bővelkedő Zsolnay Negyed, ami rendkívül kellemes és kulturált környezetet, továbbá szórakozási lehetőségeket biztosít az egyetemisták számára.