Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

táplálkozástudományi MSc

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
táplálkozástudományi
Aktiválva: 
A képzés elérhető
A képzés kódja: 
TTMSc
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
NA:4<5, NK:3<5, LA:8<9, LK:3<20
Teljes költség: 
NK: 400000. , LK: 400000
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

felvételi elbeszélgetés (Sz)

Szakfelelős: 
Prof. dr. Figler Mária PhD., habil
Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja táplálkozástudományi szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően, az egészségmegőrzés szempontjait is figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítők, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együttműködésben, hazánkban és az Európai Unióban. A táplálkozástudomány legújabb eredményeit képesek a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni az elvárásoknak megfelelően a kutatás-fejlesztés, az élelmiszeripar, az oktatás, az egészségmegőrzés és egyéb vonatkozásban, hazai és nemzetközi szinten. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló, dietetikus szakirányai, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő, népegészségügyi ellenőr szakirányai, az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki alapképzési szak, a természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű ápoló, dietetikus, közegészségügyijárványügyi felügyelő, védőnő, élelmiszer technológus mérnöki, biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor alapképzési szakok.4.2. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a sporttudomány képzési területről a humánkineziológia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak egészségfejlesztés specializációja, az agár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.4.3. A (*) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (*) A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételeiA mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:- természet- és egészségtudományi ismeretek (biológia, sejtbiológia, mikrobiológia, genetika, kémia, biokémia, anatómia) területéről 40 kredit;- agrártudományi és gazdasági ismeretek (élelmiszerkémia, élelmiszeripari alapműveletek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek) területéről 10 kredit.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félévA mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:10 kredit a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kreditSzakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:- alapozó egészségtudományok 2-4 kredit;- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit;- egészségügyi menedzsment 4-6 kredit;- elméleti és klinikai orvostudományok 5-10 kredit;- élelmiszer- és táplálkozástudományok 50-55 kredit; - természettudományok 2-4 kredit. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat kilencven órás, diplomakészítéssel kapcsolatos laboratóriumi, táplálkozástudományi vagy termelési gyakorlat (egészségmegőrzés, táplálkozástudományi kutatás, tanácsadás, egészségnevelő munka, élelmiszerbiztonság, hazai és európai uniós élelmiszerszabályozási rendszer, egészségpolitikai döntés előkészítésben eltöltött gyakorlat).

Főbb tárgyak: 

A tanulmányok során az alapképzésben megszerzett ismeretek bővítésére egészségtudományi, élettudományi, társadalomtudományi tantárgyak alkalmasak, így például: a biológia, molekuláris neurobiológia kémia, biokémia, orvosi mikrobiológia, humán élettan, gyógyszertan, genetika, nutrigenomika, klinikai immunológia, epidemiológia, biostatisztika, pszichológia, etika.A szakmai tananyag a táplálkozás-, és élelmiszer-tudományi tárgyakra épül, úgy mint: a táplálkozástan, dietetika, egészségmegőrző diéták, klinikai vizsgálatok, élelmiszer nyersanyagismeret, gyógynövénytan, élelmiszeripari technológia, termékfejlesztés, élelmiszer-toxikológia, funkcionális élelmiszerek, génmódosított élelmiszerek, élelmiszeranalitika, élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás, élelmiszerjog.A diplomaírással kapcsolatos négy hetes szakmai gyakorlat laboratóriumi, dietetikai vagy termelési gyakorlat lehet.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Okleveles táplálkozástudományi szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzett hallgató diplomájával elhelyezkedhet hazai, vagy külföldi oktatói, kutatói, egészségügyi intézményekben, szaktanácsadói testületekben, élelmiszeripari termék-, és technológiafejlesztésben, élelmiszeripari cégeknél, élelmezésben, médiában, komplementer medicina részterületein, wellness, fittnes és sport létesítményekben, gyógyturizmusban, szállodaiparban, államigazgatási szerveknél, fogyasztóvédelemben, élelmiszervizsgáló és felügyelő hatóságoknál, egészségpolitikai programok és döntések előkészítésében, hazai és nemzetközi K+F projektek munkatársaként vagy vezetőjeként.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.