Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

történelem mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
történelem mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 15 fő; L: kb. 15 fő
Teljes költség: 
280.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szakmai beszélgetés menete:A történelem diszciplináris mesterszak felvételi beszélgetése során a történelmi gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás képességeit vizsgáljuk. A felvételi témakörei nagy, átfogó témákat határoznak meg, melyek segítségével a felvételi bizottság elsősorban azt kívánja vizsgálni, hogy az alapképzés során elsajátított tárgyi tudás és módszertani ismeretek alkalmazásával a jelentkező miként tud áttekinteni nagyobb ívű folyamatokat, az egyes történeti jelenségek térbeli és időszakonként változó jellemzőit, a közöttük kimutatható összefüggéseket, képes-e összehasonlító elemzésekre. A fő folyamatok, szakaszok logikus felvázolását jól kiválasztott példákkal kell illusztrálni, illetve bizonyítani. (A vizsgabizottság esetenként kérni fogja, hogy az alapképzés tananyagában szereplő konkrét példán bizonyítsa a felvételiző egy-egy állítását.)A témakörökhöz kérdéseket, illetve szempontokat adtunk, melyek a felvételizőt segítik a felkészülésben. A szempontok orientáló jellegűek. A történelem diszciplináris mesterszak keretében speciális programok kerülnek meghirdetésre, melyek az összesen 120 kredites képzésből 70 kreditet fednek le. A 2018/2019-re meghirdetett 3 speciális program:1. Ókortörténet speciális program2. A közép- és koraújkor története speciális program3. Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program A jelentkezési lapok sajnos nem teszik lehetővé, hogy a felvételizők megjelöljék a speciális programot, melyen tanulmányaikat folytatni szeretnék, ezért erről közvetlenül a felvételi beszélgetés előtt kell nyilatkozniuk. A jelentkezőknek csak az általuk választott speciális program témaköreiből kell felkészülniük és szóbeli felvételi vizsgát tenniük!!! 

Képzés célja: 

A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza a doktori iskolába való továbblépést. Képzésünk a kis létszám okán lehetőséget nyújt arra, hogy tutori rendszerben az önálló kutatások segítésére helyezze a hangsúlyt, így kontaktórákat mérsékelt számban látogatnak a hallgatók. Minden hallgató egy speciális programban tanul, vagyis kizárólag az érdeklődésének megfelelő korszakkal foglalkozik a 4 szemeszter során így lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Más egyetemektől eltérően az MA nem a BA ismétlését jelenti.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Az ókortörténet speciális program esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak régészet szakiránnyal, illetve az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak Egyéb, abölcsészettudomány, a társadalomtudomány és a jogi képzési terület szakjain szerzett diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2018. január 6-ig, de legkésőbb 2018. március 30-ig!  Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szemeszterenként 5-6 alkalom péntek déltől-szombat estig A képzés elméletorientált. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

A PTE történelem bölcsész MA szak képzési struktúrája a képzési követelményeknek megfelelően elméleti alapozó szakaszból (10 kredit ), a szakmai törzsanyag ismereteiből (10 kredit), és kötelezően választandó speciális programokból (70 kredit), szabadon választható ismeretekből (10 kredit) valamint a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból (20 kredit) áll.  Alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag (összesen 20 kredit) főbb tantárgyai:            Történetfilozófia, historiográfia; A történeti gondolkodás sajátosságaiSpeciális programok: A PTE BTK történelem bölcsész mesterszakhoz hét speciális program kapcsolódik, melyek közül a 2017/2018-as tanévben az alábbiakat hirdetjük meg: Ókortörténet speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):Az ókortörténet aktuális kérdései I-IV; Ókori források elemzése I-V. A közép- és koraújkor története speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):Az államfejlődés sajátosságai I.-II.; A múltszemlélet alakulása és az írás funkciója a középkorban és a koraújkorban I-III.; Régiók a középkorban és a koraújkorban I-II.; „Utak, utazók, információk”; Kiépített kommunikációs hálózatok I-II. Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program főbb tantárgyai (70 kredit):Diplomácia és hadtörténet, a geopolitikai erőviszonyok átrendeződése a 18-20. században I-II; Technika- és tudománytörténet, gazdasági folyamatok a 18-20. században I-II.; Társadalom- és művelődéstörténet a 18-20. században I-III.; Politikai ideológiák és eszmeáramlatok, politikai rendszerek a 18-20. században Szakmai gyakorlat:A speciális programok képzéseiben hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai gyakorlatok, amelyeket három tantárgy keretében kell teljesíteni, heti 6-8 kontaktórában. Ezek a tantárgyak az önálló kutatói munkára készítenek fel. A hallgatók a közgyűjtemények használatát, a kutatói munka módszereit és gyakorlatát és a kutatási eredmények szakszerű prezentálását sajátítják el „A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata” és a „Közgyűjteményi gyakorlat” című kurzusok során.

Szakirányok és specializációk: 

1. Ókortörténet speciális program
2. A közép- és koraújkor története speciális program
3. Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles történész (Historian)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Végzettjeink többsége eddig a különböző közgyűjteményekben, egyetemeken/főiskolákon tanársegédként, tudományos segédmunkatársként helyezkedett el, de sokan dolgoznak a politika különböző területein, pl. külügyminisztériumi referensként, önkormányzatoknál, EU-szakreferensként az Országgyűlési Hivatalban, miniszterelnöki hivatalban. Van köztük külkereskedelmi asszisztens, témavezető-szerkesztő regionális televíziónál.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: http://www.btk.pte.huIntézeti oldalak: http://tti.btk.pte.hu, levelezősök részére: http://tti.btk.pte.hu/?page_id=85