Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

földtudományi (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
földtudományi alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<30, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

Szakfelelős: 
Dr. Geresdi István egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatot lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. A nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom tanulmányozásához legalább egy idegen nyelve használatát középszinten elsajátítanak. Megfelelő matematikai, informatikai, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományok műveléséhez megfelelő matematikai, informatikai, fizikai és kémiai ismeretekkel rendelkeznek. A szakterületük átfogó jellege miatt ismeretekkel rendelkeznek a geológia, meteorológia,  talajtan és térinformatika területén. A speciális ismereteinek birtokában, képesek a földtudomány magas szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére, a felmerülő problémák önálló felismerésére és megoldására, a rész- és társtudományokhoz csatlakozó határterületeken is. Önálló és irányító munkaköröket tudnak betölteni a földtudományhoz kapcsolódó, a földtudomány eredményeit alkalmazó munkahelyeken. Kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező földtudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Rendszeres szakmai önképzés alapján képesek az új tudományos eredményeket megérteni, feldolgozni, és alkotó módon alkalmazni azokat munkájukban. Siker esélyével pályáznak a mesterfokozat (MSc) szintű képzésre.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium.
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Főbb tárgyak: 

Általános alapozó ismeretek:
matematika, fizika, kémia, informatika.
Szakmai alapozó tárgyak:
földtudományi alapismeretek: földtan, meteorológia, csillagászati földrajz, geomorfológia, térinformatika, hidrológia és hidrogeológia
Szakmai tárgyak:
Rendszeres ásványtan, geofizika, geokémia, geofizika, őslénytan, műszaki földtan

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: geológus

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
földtudományi kutató
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó
tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan területén.
A BSc-n végzett hallgatóinknak a következő szakokon tanulhatnak tovább:
• PTE TTK Geográfus MSc Geomorfológia Szakirány
• Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudomány MSc szak
• Az ELTE TTK Geológus MSc
Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori fokozat
megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.
Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél (a
Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában vagy
például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A terepi kutatásoktól (olykor távoli tájakon) a laboratóriumi mérésekig sokféle színes munkát végzünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy nincs két egyforma munkanapunk, még akkor sem, ha valamely szakhatóságnál, vagy hivatalban dolgozunk, nem beszélve az egyéni vállalkozókról, önállószakértőkről. Szakmai közösségünk országosan is kis létszámú, a természetes emberi kapcsolatok, a segítőkészség, a baráti együttműködésjellemzi. 
További információ a képzésről a Kar következő oldalán található: http://www.ttk.pte.hu/TO/FELVETELI/alapkepz.html 
A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
Dr. Kovács János egyetemi adjunktus
Telefon: (72) 503-600/24245
E-mail: jones@gamma.ttk.pte.hu 
A képzés angol nyelven is elérhető.  

Hozzászólások