Ápolás mesterszak

2017 szeptemberétől nyílott meg a lehetőség az ápolóknak és a mentőtiszteknek, hogy orvosi kompetenciakörből átemelt feladatokat sajátíthassanak el. A kibővített kompetenciakör az alábbi szakiányokban érhető el: aneszteziológiai; geriátriai; intenzív; közösségi; perioperatív; sürgősségi. Ha van ápoló BSc (főiskolai), vagy mentőtiszt okleveled, indítatást érzel, hogy nagyobb szerepet tölts be az aktív gyógyításban és nem riaszt a magasabb felelősségi szint, itt a helyed!

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA: 5<120 fő , NK: 3<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
400 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
54
NK: 
50
Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles ápoló
Képzés célja: 

A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.

Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez.

Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.

 

Valamennyi specializációra a főiskolai/BSc ápolók, a sürgősségi specializációra a főiskolai/BSc mentőtisztek**is jelentkezhetnek.

 

Kiemelkedő anyagi támogatás: MICHALICZA – ÖSZTÖNDÍJ***

I. Félévben 640.000 Ft egy összegben!

II. és III. Félévben 320.000-640.000 Ft-ig

 

Nappali munkarendre történő jelentkezés esetén

Tanulmányi ösztöndíj****

Szociális támogatás: 5950 Ft/hó – 60 000 Ft/hó között****

Diákigazolvánnyal 50 %-os utazási kedvezmény

Rugalmasan meghatározott konzultációs időpontok, így munkaviszony mellett a képzés nappali munkarendben is teljesíthető

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 3 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit.

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 8-10 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 8-10 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;

- gyógyszertudományok 3-5 kredit.

A specializáció tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 35-55 kredit.

a) aneszteziológiai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - aneszteziológiai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).

b) geriátriai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - geriátriai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

c) intenzív szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - intenzív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

d) közösségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit),- elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - közösségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);

e) perioperatív szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - perioperatív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit); f) sürgősségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai orvostudományok (4-7 kredit), - sürgősségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).

Idegennyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározott külső szakmai gyakorlóhelyen végzett, legalább hat hét időtartamú komplex, irányított szakmai gyakorlat

Főbb témakörök: 

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás, népegészségtan-egészségpolitika, egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése, szervezet- és vezetés pszichológia, szervezetszociológia, pedagógia, egészségügyi jog, munkajog, tudományos kutatás és biostatisztika.

A szakmai törzsanyag ismeretkörei:

  • általános szakmai ismeretek: bizonyítékokon alapuló egészségügy, prezentációkészítés és előadás-módszertan, korszerű epidemiológia, egészség- és társadalombiztosítás, egészségfejlesztés, egészségpedagógia, felsőoktatási ismeretek, egészségügyi informatika
  • ápolási ismeretek: ápoláskutatás, ápolásoktatás, ápolásvezetés és irányítás, projektmenedzsment, ápolásmarketing, szakápolási módszertan, közösségi ápolás, transzkulturális ápolás és gondozás, korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek, genetika, klinikai és területi gyakorlatok  
Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló

Ösztöndíjak: 

Juttatások az Egészségtudományi Karon

Kiemelkedő anyagi támogatás: MICHALICZA – ÖSZTÖNDÍJ***

I. Félévben 640.000 Ft egy összegben!

II. és III. Félévben 320.000-640.000 Ft-ig

Nappali munkarendre történő jelentkezés esetén

Tanulmányi ösztöndíj****

Szociális támogatás: 5950 Ft/hó – 60 000 Ft/hó között****

Diákigazolvánnyal 50 %-os utazási kedvezmény

Rugalmasan meghatározott konzultációs időpontok, így munkaviszony mellett a képzés nappali munkarendben is teljesíthető

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvételizők egy szakmai motivációs elbeszélgetésen vesznek részt.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak.

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

Egyéb információ:

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/nyomtatvanyok.html Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

A sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányán kívül, kizárólag meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe (20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretek) az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 

Pontszámítás:

Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 45 pont

- oklevél minősítése alapján: 45 pont

vagy

- oklevél minősítés duplázása: 90 pont

vagy

- felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

 

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont

- fogyatékosság: 2 pont

- gyermekgondozás: 2 pont

- hátrányos helyzet: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

- kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Nagyon nívós intézménynek tartom, mind szakmailag, mind emberileg."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Kitartás, megéri, mert szakmán belül elismert végzettséget ad."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)