Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

A képzés csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl.

Öt éves a biblioterapeuta képzés - interjú dr. Béres Judittal

 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
10<35 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
160.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok pl. pedagógus- és pszichológusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, valamint orvostudomány, egé
A képzés helyszíne(i)
Pécs, Budapest
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
biblioterapeuta
Képzés célja: 

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.

Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg az akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók.

A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantál.

Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok témavezetéseiben is.

Képzésünk elsődleges célcsoportja azon informatikus könyvtárosok, könyvtárostanárok és más szakos pedagógusok köre, akik már alap- és mesterképzésük során is szerezhettek biblioterápiás alapismereteket, s többen annyira elköteleződtek ebben az irányban, hogy szívesen vállalnának speciális biblioterápiás továbbképződést.

A további célcsoportok tekintetében kiemelendő, hogy a képzettség mint módszertani képzés kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt pszichológiai, szociális, addiktológiai és egyéb terápiás, orvosi, coaching, HR, pasztorációs, büntetésvégrehajtási területeken dolgozó szakemberek számára is.

Képzési jellemzők: 

A tanórákra tömbösítve, kéthetente péntek-szombati napokon kerül sor.  A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul! A képzés megadott kezdeti időpontja változhat. 

Főbb témakörök: 

A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek:

Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit

Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit

Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit

 

A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke: összesen10 kredit

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek:

 

Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése;

záródolgozat benyújtása;

A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).

 

Az előzetes ismeretek beszámítására vonatkozó szabályok:

A korábbi iskolarendszerű vagy más módon végzett tanulmányok, tanfolyamok, a korábban megszerzett munkatapasztalat, tudás, illetve a teljesített tanulmányi egységek elfogadása, beszámítása a PTE érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzata figyelembevételével, egyéni elbírálás alapján történik.

A hallgatónak az elismertetési kérelmek beadásának adott félévben kiszabott határidejéig hivatalos űrlapon kell kérelmét benyújtania, amelyhez csatolnia kell az elfogadás, beszámítás alapjául szolgáló igazoló dokumentumok másolatát. A kérvények értékelését a kérdéses tantárgy(ak) oktatója és a szakfelelős végzi, az ő javaslatuk alapján dönt a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság.

A képzésben alapvető fontosságú 100 órás önismereti sajátélmény modul csak hasonló jellegű, akkreditált önismereti csoport elvégzésének hitelt érdemlő igazolásával váltható ki.

 

 

A PTE BTK HFMI képzésének felépítése, moduljai:

 

A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

 

Önismereti sajátélmény modul

A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

 

Alapozó modul

A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges alapvető háttértudást.

 

Módszerspecifikus modul

A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

 

Gyakorlati modul

A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.

A képzés hálóterve

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Jelentkezési feltételek:

  • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
  • Europass szakmai önéletrajz beadása
  • egységes jelentkezési lap kitöltése, a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, kézzel aláírva, hozzá mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
  • legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.

 

A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!

Elhelyezkedési területek: 

klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:

-          pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),

-          egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,

-          gyermekgyógyászatban,

-          geriátriában,

-          hospice és palliatív medicinában,

-          onkológiai kiegészítő terápiában,

-          krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,

-          szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,

-          pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció    egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód          váltás-tanácsadásában),

oktatásban:

-          normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),

-          gyógypedagógiában,

-          tehetség-pedagógiában,

-          óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,

-          összehasonlító irodalomtudományi munkában,

-          az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,

-          hitoktatásban,

szociális területen:

-          mentálhigiénés tevékenységben,

-          szociális munkában,

pasztorációban:

-          gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,

jogi és igazgatási területen:

-          büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szociokulturális animációs tevékenységeiben,

-          nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,

-          börtönpszichológiában,

könyvtáros-informatikus szakterületen:

-          közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,

-          gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,

tudományos kutatásban a felsorolt területeken,

könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,

humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,

nonprofit szférában:

-          önsegítő betegcsoportok programjaiban,

-          gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,

-          karitatív szervezetek programjainak működtetésében.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Dr. Béres Judit

E-mail: beres.judit@pte.hu

https://www.facebook.com/biblioterapiaptebtk

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)