Egészségügyi szociális munka mesterszak

Az egészségügyi szociális munkás aktív résztvevője a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben.

 

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA: 4<5 fő, NK: 3<5 fő, LA: 8<25 fő, LK: 3<9 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
400 000 Ft (teljes költség)
LK:
400 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles egészségügyi szociális munkás
Képzés célja: 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során.

Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Szakmai jellemzők:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;
 • bölcsészettudományok 8-12 kredit;
 • egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;
 • egészségügyi szociális munka szakismeretek 45-50 kredit.

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:

A gyakorlati képzés magában foglalja az intézményen kívüli terepgyakorlati órákat, gyakorlatokat feldolgozó szemináriumi órákat és esetmegbeszéléseket. A szakmai gyakorlat a gyakorlati ismeretek, módszerek, készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által felkészített oktató vezetésével végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett, irányított szakmai gyakorlat az első évben megalapozza az egészségügyi szociális munka alkalmazását, mely legalább 3 kredit, 70 óra. A komplex, irányított szakmai gyakorlat a második évben legalább 10 kredit, 300 óra

Főbb témakörök: 
 • Szociális munka (elmélet-gyakorlat)
 • Egészségtudomány
 • Alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek
 • Rehabilitáció és társadalmi integráció
 • Menedzsment ismeretek
 • Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek
 • Differenciált szakmai ismeretek: mentális és szenvedélybetegségek, fogyatékosságtan.

A hallgatók tanulmányaik végén komplex szóbeli záróvizsgát tesznek, amelynek keretében megvédik szakdolgozatukat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi tárgyak

A felvételi elbeszélgetés

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.

A képzési és kimeneteli követelmények 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az orvosés egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, sporttudomány képzési területről sport- és rekreációszervezés, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szak.

Egyéb információk:

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a Kar félévkezdéskor teszi közzé.

Azon jelentkezőknek, akik valamely mesterképzési szakra nem teljes kreditértékkel beszámítható oklevéllel jelentkeznek, előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk a Karhoz. Az űrlap a http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmek benyújtásakor a jelentkező vegye figyelembe, hogy a Karnak az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre, így kérelmét az Oktatási Hivatal által megállapított hiánypótlási határidőt megelőzően, legalább 30 nappal nyújtsa be.

Tanulmányi pontok számítása az oklevélen vagy az oklevél-átlag igazoláson feltüntetett oklevél minősítése alapján történik.

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása oklevél-átlag igazolással történhet.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományi mesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység.

 
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - oklevél minősítés duplázása: 90 pont
vagy
 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont
 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szak.

4.2. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, sporttudomány képzési területről sport- és rekreációszervezés, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szak.

4.3. A (*)pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

(*)A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei: A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányok alapján:

a) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből legalább 45 kredittel;

b) a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségi szervező, a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és az egészségügy alapismereteiből (amelyből a szociális munka legalább 25 kredit, az egészségügy témakör legalább 20 kredit) legalább 50 kredittel;

c) a pedagógusképzés képzési területen, a sporttudomány képzési területen alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismeretekből legalább 40 kredittel, valamint az egészségügy alapismeretekből 20 kredittel rendelkezzen.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az a) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 25 kredittel, a b) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel, a c) pontban meghatározott alapképzési szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

Az okleveles egészségügyi szociális munkás végzettséggel rendelkezők az egészségügyi és a szociális szféra különböző szinterein és intézményeiben helyezkedhetnek el. A klasszikus értelemben vett szociális intézményeken túl az egészségügyi intézmények széles körében, kiemelten a krónikus betegek, pszichiátriai betegek ellátásában, valamint a hospice ellátásban, a migrációs egészségügyben, a rehabilitáció területén, stb.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

 • Presztízs, öröm, hogy ott tanulhattam, csupa kellemes emlék és megtiszteltetés. Nagyrészt kiváló oktatóktól volt szerencsém tanulni, akik emberként, szakemberként is hitelesek.
 • Melegség önt el, nagyon szerettem odajárni, szerettem a tanárokat, sokat kaptam az intézménytől emberileg és szakmai tudásban egyaránt.
Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, RAPI Edit Zsuzsanna

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)