Esztétika mesterszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
85
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles esztétika szakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk,

- akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni

- akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre

- akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások

- akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira

- akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni - és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalom, péntektől szombat délutánig

 

 

Főbb témakörök: 
 • esztétikatörténet, művészetfilozófia 5-15 kredit;
 • művészetelméletek 5-15 kredit;
 • ágazati esztétikák 20-30 kredit;
 • szakszöveg- és műértelmezés 15-25 kredit;
 • művészeti kritika 5-15 kredit;
 • szakszöveg írás, kritikaírás, kreatív írás 10-20 kredit;
 • vizuális kultúra 10-20 kredit.

 

A képzésben olyan általános elméleti és módszertani ismeretek szerezhetők, amelyek arra szolgálnak, hogy párbeszédbe állítsák a hagyományos elméleti és történeti bölcsészismereteket a kulturális és művészeti világ számára és a közösség számára fontos kérdésekkel.

A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, szakterület műveléséhez alkalmas, a kultúra- és művészetértés, a kreatív írás, a művészetértelmezés és a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához, megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez a képzés részeként a felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók.

Szakirányok, specializációk: 

SPECIALIZÁCIÓK

 • művészetelmélet
 • klasszikus örökség

Az esztétika mesterszakos hallgató két, egyenként 24 kredites specializáció közül választhat kötelező módon a 2. szemesztertől kezdve A „Művészetelmélet specializáció” tantárgyai között jelentősebb hangsúlyt kapnak a modern és kortárs esztétikai folyamatok és elméletek, valamint a művészeti és kulturális intézményrendszerek megismerése. A „Klasszikus örökség specializáció” az Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Klasszika-Filológia tanszékek oktatóinak együttműködésével az európai kultúra görög és a latin gyökereinek, az ókori kereszténység világának mélyebb megismerését teszi lehetővé az antik irodalom, zene, színház és képzőművészetek, valamint azok kultúraformáló hatásának tanulmányozása és múzeumpedagógiai foglalkozások révén. A specializáció felvételének és elvégzésének nem feltétele a görög és/vagy latin nyelv ismerete.

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak.

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb, elsősorban bölcsész képzési területen szerzett diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy elismerhető legyen a korábbi tanulmányok alapján minimálisan  20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.

 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek és az esztétika MA szakon elmélyültebben kutatni kívánt témakörnek a megismerése. A szóbeli vizsga tárgyköreit és olvasmánylistáját a Kar a honlapján közzéteszi.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10 pont) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) duplázása ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

A Pécsett végzettek jelentős arányban helyezkedtek el a különböző közművelődési intézményekben; a nyomtatott és elektronikus sajtóban; szerkesztői munkát végeznek rádióknál és televízióknál, irodalmi, kulturális folyóiratoknál; közgyűjtemények, galériák, múzeumok munkatársai, kurátorai, művelődési egyesületek, alapítványok, civil szervezetek vezetői lettek; vagy kutatóként, oktatóként a tudományos életben, a felsőoktatásban találták meg a helyüket - ahogyan a pécsi Esztétika Tanszéke tanárai is.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Oktatásszervezési Iroda

Tel./Fax.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  

 

Filozófia és Művészetelméleti Intézet

Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://www.esztetika.btk.pte.hu/

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)