Germanisztika alapszak (német nemzetiségi)

A német nemzetiségi szakirányon tanuló hallgatók magas szintű ismereteket szereznek a német nyelv és a germán eredetű kultúrák tanulmányozása során. Megismerkednek a hazai németség nyelvével, történelmével, néprajzával, irodalmával, jog- és intézményrendszerével. A szakirány speciális ismeretei közül kiemelhető a kutatásmódszertan, a társadalomtudományi ismeretek, a magyarországi német nemzetiség 1945 utáni német nyelvű irodalma.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
3<10 fő
Az oktatás nyelve
Német
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
490
NK: 
490
Felvételi követelmények
német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Ismereteik révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. A német nemzetiségi szakirányon végzettek behatóan ismerik a hazai németség nyelvét, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. A nemzetiségi német szakirányon végzettek ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében is hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzés német nyelven folyik.

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga követelmények teljesítését igazolja; a BA-diploma német felsőfokú C típusú (C1 komplex) nyelvvizsgának felel meg.

Főbb témakörök: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germán nyelvek és kultúrák, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret)

Germanisztikai alapozó modul: nyelvi kompetenciák fejlesztése; történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei); irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés); nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek); nemzetiségi ismeretek

A német nemzetiségi szakirány speciális szakmai ismeretei: tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás); kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek; kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés); irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek); nyelvészeti ismeretek (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika,  szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, német nyelvi változatok); kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák); társadalomtudományi ismeretek (a magyarországi németek története, a magyarországi németek jog- és intézményrendszere); néprajzi ismeretek (a magyarországi németek tárgyi és szellemi kultúrája); nemzetiségi képzéshez kapcsolódó nyelvtudományi ismeretek (dialektológia, szociolingvisztika, kontaktusnyelvészet); nemzetiségi képzéshez kapcsolódó irodalomtudományi ismeretek (az 1945 utáni magyarországi német irodalom)

Szakirányok, specializációk: 

német szakfordítói specializáció

Ösztöndíjak: 

A képzés a Német Nyelvészeti Tanszéket valamint a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét magában foglaló Germanisztika Intézetben történik. A Német Nyelvészeti Tanszéken a német nyelvészet különböző részterületein túl a nemzetiségspecifikus tárgyak és a módszertan, a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén pedig a német nyelvű országok történetének és kultúrájának (ezen belül elsősorban irodalmának) oktatása és kutatása folyik. A német szakos képzés országosan is elismert szakmai és nyelvi színvonalát erősítik a német és osztrák lektorok (2 fő), valamint a rendszeresen meghívott külföldi vendégprofesszorok. A német tanszékek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai (pl. a frankfurti, a heidelbergi, a regensburgi és a potsdami, valamint a bécsi és a grazi egyetemmel) nagy számban biztosítanak ösztöndíjas tanulmányutakat német szakos hallgatók számára. A képzés fontos bázisa a PTE Egyetemi Könyvtárának a Germanisztikai Intézettel szorosan együttműködő Német-Osztrák Szakkönyvtára. 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

 

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Tipikus beosztás, munkakör: vezetői asszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Intézeti honlap: http://germanisztika.btk.pte.hu  

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)