Irodalom- és kultúratudomány mesterszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
350.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
83
NK: 
81
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az irodalomtudomány és a kultúratudomány alapvető kérdéseiről átlátják és értik az irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely irodalomtudományi és kultúratudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek, irodalmi és kulturális szövegek tudományos elemzésére, esztétikai és poétikai-retorikai létmódjuk figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a nyelvi-közvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, az irodalom társművészetekhez fűződő kapcsolatát, valamint az irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként 4 alkalom (szerda-csütörtök)

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges az alapképzési szak megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő nyelvből, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges az alapképzési szak megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvéből.

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

általános kultúratudományi ismeretek 6-18 kredit;

esztétikai és filozófiai ismeretek 4-10 kredit;

irodalomtudományi ismeretek 14-36 kredit.

A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók az irodalom- és kultúratudomány egy részterületéről, amelynek további kreditértéke 40-60 kredit.

Szakirányok, specializációk: 

- alkalmazott irodalomtudomány

- irodalomtörténet és összehasonlító irodalomtudomány

- kortárs irodalom- és kultúratudomány

- színháztudomány

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika alapképzési szak, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya.

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb – elsősorban a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett – diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele általános kultúratudományi ismeretek 4 kredit, esztétikai és filozófiai ismeretek 4 kredit, irodalomtudományi ismeretek 10 kredit.

 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Az MA szóbeli felvételi keretében a hallgatók szakdolgozatukról vagy tudományos dolgozataikról (TDK, OTDK, ETDK, VMTDK) számolnak be a vizsgált témák történeti és elméleti összefüggéseinek feltárásával. 

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Elhelyezkedési területek: 

A kultúra, a művelődés, illetve az oktatás területén: egyetemek, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek,  iskolák, könyvtárak, könyvkiadók, irodalmi, művészeti folyóirat-szerkesztőségek, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás: egyetemi vagy főiskolai oktató, kutató, tudományos munkatárt, szerkesztő, szövegíró, szakértő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék:

http://modernirodalom.btk.pte.hu 

Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék:

https://www.facebook.com/PecsiKlasszikusTanszek

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)