Klasszika-filológia mesterszak

Képzésünket annak ajánljuk,  aki valami különlegeset, kevesek által műveltet akar tanulni. Aki szeretne megtanulni latinul vagy ógörögül, kiváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni. 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<8 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
375.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora újkori – európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum kétszer egy hét, hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend alapján

 

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – szoros kapcsolatban a Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével.  Görög színház, színjátszás, antik görög zenekultúra.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, illetve a közelebbi és közvetlen megismerkedés a Szépművészeti Múzeummal, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését, az antik örökség specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főbb témakörök: 

Klasszika-filológia szakmai ismeretei [filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika, természettudomány, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)] 20-30 kredit;

A szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit.

A képzés részeként választható specializációk: a latin, az ógörög, az antik örökség, amelynek további kreditértéke 40-45 kredit.

A választható specializációk szakterületei a nyelvfejlesztés (ógörög, latin grammatika, stilisztika), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka.

Szakirányok, specializációk: 
  • latin
  • ógörög
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák

alapszak klasszika-filológia szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Az 50 kredit tartalma itt található.

 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsgára a jelölt a meghatározott és honlapon közzétett olvasmányjegyzékből két tanulmányt választ, két különböző kötetből és szerzőtől, melyről a bizottság előtt beszél.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) kétszerezése és a többletpontok (max. 10 pont) összege ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

Latin nyelv, antik örökségünk tanár közép- és általános iskolában (tanári szakképzettség megszerzése esetén: a mesterszak után ez 2 féléves tanárszakon lehetséges). Könyvtári, levéltári, múzeumi, illetve egyházi intézmények munkaköreiben. Számos szakmában speciális szakterületként, például régészet, nyelvészet, történettudomány, filozófia, művészettörténet, stb. A klasszika-filológia mesterszakos diploma nem szakirányú álláspályázatnál is előnyt jelent, mert következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap:  http://btk.pte.hu/

 

Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu

Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu

 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)