Kulturális mediáció mesterszak

magyar-német kettős diploma lehetőséggel

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
325.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
88
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs, Görlitz
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles kulturális mediátor
Képzés célja: 

kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

MAGYAR - NÉMET KETTŐS DIPLOMA KÉPZÉS

Az Intézet egyedülálló lehetőséget kínál kettős diploma megszerzésére. A program négy féléves mesterképzés (MA) a kultúra és menedzsment tárgykörében. Az úgynevezett dual képzésben a hallgatók két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz partnerintézményében, Németországban töltenek.

A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük (PTE BTK) oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik, mindezt tandíjmentesen, és összesen négy félév alatt.

 

Kétoldalú egyetemi oktatási program (MA) Kultúra és Menedzsment / Kulturális mediáció – Zittau/Görlitzi Főiskola / Pécsi Tudományegyetem BTK

 

A programban résztvevő hallgatók az MA képzés során két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz intézményben töltenek. A német hallgatók a Kultur und Management MA képzésről érkeznek a pécsi Kulturális mediáció MA képzésbe, a magyar hallgatók pedig a PTE BTK mesterképzéseiről lépnek be a görlitzi Kultur und Management MA képzésbe. A képzés zárásaként a hallgatók egy magyar–német közös vizsgabizottság előtt prezentálják, majd megvédik diplomadolgozatukat. A sikeres védést követően Kultur und Management német MA és Kulturális mediáció magyar MA (vagy a BTK-n szerezhető más MA) diplomát állít ki részükre a Hochschule Zittau/Görlitz, ill. a PTE BTK. A magyar hallgatók számára a képzés megkezdésekor a középfokú C-típusú német nyelvvizsga megléte szükséges, a diploma kiállításának feltétele felsőfokú C-típusú német nyelvvizsga megszerzése. A képzésben diplomát szerzett magyar hallgatók magas szintű német gyakorlati nyelvtudással rendelkeznek, amely széles lehetőséget jelent a leendő munkavállalók számára nemzetközi kulturális intézményekben, igazgatásban, ill. vállalkozásokban történő elhelyezkedésre.

 

A magyar hallgatók Görlitzben német nyelven, a német hallgatók Pécsen német és/vagy angol nyelven folytatják tanulmányaikat. A programban résztvevő hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak a külföldi partner felsőoktatási intézményben. A magyar hallgatók görlitzi tanulmányaikhoz kapcsolódó járulékos költségeit (szállás, étkezés, stb.) sikeres Erasmus-pályázatból finanszírozzák. A programra vonatkozó jelenleg érvényben lévő kétoldalú szerződés alapján tanévenként 5 magyar és 5 német hallgató vehet részt a kettős képzésben. A német felsőoktatási intézmény vezetőivel történt előzetes, informális egyeztetés alapján a programban résztvevő hallgatói létszám növelése indokolt lenne.

 

A 2009 óta kettős diplomát szerzett hallgatóink mindegyike képzettségének megfelelő állást talált a magyar és/vagy német nyelvterület munkaerőpiacán!

 

A partnerintézményről bővebb információ saját weboldalukon: 

http://www.hszg.de/hochschule/fakultaeten/management-und-kulturwissenschaften.html 

 

 

A program magyar szakfelelőse: Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens

 E-mail: huszar.zoltan@kpvk.pte.hu

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Összesen 100 kredit az alábbiak szerint:

kulturális fogalmi, intézményi és tevékenységi rendszer 16-25 kredit;

kultúraközvetítés 10-15 kredit;

kulturális menedzsment 22-30 kredit;

kulturális mediáció módszertana 16-25 kredit;

minőségmenedzsment 8-12 kredit;

kultúrakutatás 8-13 kredit.

 

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai.

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

 • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
 • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgyköreit, szakirodalmát a Kar a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt nyilatkozik (a Kar honlapján közzétett formában és módon) az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális örökség tanulmányok), a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell, hogy a vizsga eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:

 

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy 

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.

 

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben. Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel./Fax.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Intézeti honlap: http://btk.pte.hu/hfmi

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)