Népegészségügyi ellenőr (Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak)

Testünket a környezetünkben élő mini gyilkosoktól az immunrendszer védi, de nem mindig hatékonyan. Segítségre szorul, melynek kulcsa a prevenció, azaz megelőzés. Egy népegészségügyi ellenőr a betegségek ellen vívott harc James Bondja, egy lépéssel próbálja megelőzni a betegségek kialakulását.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Kvár N:10<40; Pécs L:10<40
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
LK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
282
Pécs
LK: 
282
Pécs
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), Kaposvári Képzési Központ (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Népegészségügyi ellenőr
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
  - a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit
- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit
- ápolástudományok 3-5 kredit
- táplálkozástudományok 2-4 kredit
- gyógyszertudományok 2-4 kredit
- természettudományok 8-12 kredit
- bölcsészettudományok 10-12 kredit
- társadalomtudományok 10-12 kredit

A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

a) népegészségügyi ellenőr szakirány:

- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,
- népegészségügyi szakismeretek 85-100 kredit;

A választható specializációkat is figyelembe véve népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus szakma igényeinek megfelelő szakterületekről szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditértéke a szakirányhoz kapcsolódóan a képzés egészén belül legfeljebb 50 kredit.
 
Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

Alapozó törzstantárgyak ismeretek 25-35 kreditpont: Biológia I., Kémia, biokémia I., Ökológia, Egészségpszichológia I., Egészségszociológia I., Kommunikáció és személyiségfejlesztési ismeretek I., Etika, ápolásetika, Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I., Népegészségtan, Elsősegélynyújtás I., Egészségügyi informatika I., stb.

Törzstantárgyak 50-65 kreditpont: Anatómia I-II., Genetika, Élettan- kórélettan I., Gyógyszertan I., Mikrobiológia I., Ápolástan I., Egészségszociológia II., Pedagógia I., Egészségnevelés-egészségfejlesztés I., Egészségügyi informatika II.,Egészségügyi latin I-II., stb.

Differenciált szakmai ismeretek tárgyai 100-115 kreditpont:

  • Népegészségügyi ellenőr szakirány: Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek, Epidemiológiai módszerek, Népegészségügyi medicina, Környezet- egészségtan, Táplálkozás és élelmezés-egészségtan, Munka és foglalkozás-egészségtan, Gyermek és ifjúság- egészségtan, Élelmiszerbiztonság, Belgyógyászat, Toxikológia. A népegészségügyi ellenőrök területi gyakorlatuk többségét a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinél, munka- és foglalkozás egészségügyi szolgálatoknál, állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési hivataloknál illetve kórházhigiénés szolgálatoknál töltik.
Szakirányok, specializációk: 

népegészségügyi ellenőr

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Azokat várjuk, akik hivatásul választják az emberi egészség védelmét, megóvását a környezeti ártalmakkal szemben. Szeretnének hozzájárulni a betegségek megelőzését és az egészség fenntartását szolgáló környezet kialakításában és megtartásában.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

Klasszikusan az ÁNTSZ megyei és járási intézetei, egészségügyi és egészségpolitikai intézmények, egészségbiztosítási-, környezetvédelmi- és, foglalkozás-egészségügyi intézmények nyújtanak elhelyezkedési lehetőséget. Ha kedvet kapsz a kutatáshoz, oktatáshoz, vár a Népegészségügyi MSc képzés és ha vonz a tudományos pálya, a doktori iskolánkban doktori címet is szerezhetsz.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!
PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.
Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit
tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)