Néprajz mesterszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
350.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
71
NK: 
50
LÁ: 
81
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra sajátosságait a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

 

Szakunk kiemelten épít a hallgatók tudományos érdeklődésére, aktivitására, ennek megfelelően jelentős hangsúlyt fektetünk az önálló, ám szakmailag vezetett kutatómunkára, amelyhez minden segítséget meg is adunk. Hallgatóink ennek köszönhetően kiemelkedően sikeresek a hazai tudományos seregszemléken, bejáratosak szakmai fórumokra.

Támogatjuk és ösztönözzük hallgatóinkat minél több szakmai gyakorlat elvégzésére, amiben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk, Erasmus pályázataink, valamint a vezető hazai és a jelentős regionális néprajzi intézetekkel ápolt együttműködéseink is segítséget nyújtanak.

 

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum kétszer egy hét, hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend alapján

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

AJÁNLÁS

Miért a néprajz? Mert hallgatóink olyan szakemberekké válhatnak, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Mindezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Miért Pécs? Azon kívül, hogy a város gyönyörű? Mert a képzési programban amellett, hogy a magyar néprajzi kánonnal, a „magyar népi kultúrával” behatóan megismerkedhetnek, az ország más tanszékeivel összevetve nagyon hangsúlyos szerepet kap az Európán kívüli népek (főleg Ázsia és Ausztrália, Óceánia), valamint a modern magyar társadalom kérdéseivel foglalkozó kulturális antropológia is. Azért, mert kis tanszékünkön sok fiatal, dinamikus, ám nemzetközileg is elismert kutató dolgozik, és igazán figyelünk egymásra, személyre szabott oktatás, tehetséggondozás folyik. Hallgatóink sikerrel szerepelnek tudományos fórumokon, és megállják helyüket végzés után is a tudományos és a civil szférában is.

Szakirányok, specializációk: 
  • európai etnológia
  • kulturális antropológia

 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra  lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet tárgyában.  Az 50 kredit tartalma itt található.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szakmai elbeszélgetés a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

Muzeológus, kutatóintézeti tudományos munkatárs, oktató és kutató a felsőoktatásban, kulturális örökségvédelmi szakember, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális egyesületek és civil szervezetek szakértője, művészeti iskolai szakember, helyi kulturális erőforrásokat kezelő projektek szakértője, kisebbségi önkormányzatok szakértője, területfejlesztési és vidékfejlesztési projektek szakértője.
A jelenkori magyar társadalmat és kultúrát, valamint a társadalmi problémákat és a globális társadalmi folyamatokat behatóan ismerő szakemberek iránt a fejlesztési hivatalok, a civil szervezetek és turisztikai intézmények részéről is tapasztalható igény.

Hallgatóink mondták: 

Agócs Írisz (képzőművész, könyvillusztrátor)

 

amiért ismét néprajz szakra mennék,

persze lehet, hogy nem minden néprajz tanszéken kaptam volna azt, amit a Pécsi Egyetem bölcsészkarának néprajz és kulturális antropológia szakán. 
Örülök, hogy nem képzőművészeti vonalon tanultam tovább, és idekerültem. A tapasztalatom az, hogy sokan nem tudják hova tenni a néprajz tudományt, elavultnak gondolják, mázas kancsók és népviseletek, néptánc - ezek merülnek fel, és itt valahol vége is az ötleteknek - mi lehet a témája. A legtöbbekben az nem merül fel, hogy az egyetemen kutatni tanulunk meg, és ha - ahogy én megkaptam - kap az ember egy jófajta kutatói mentalitást, akkor azt az élet bármelyik területén remekül tudja alkalmazni, amikor információt keres. Célirányos, praktikus, minél gyorsabban a minél hasznosabb információig eljutni. Ez az egyik olyan ajándéka a Pécsi Néprajz tanszéknek, ami nélkül biztos, hogy most nem azt csinálnám, amit,  és nem tartanék ott, ahol épp tartok - hiába hagytam el a néprajz tudomány területét.

Persze sajnálom is, mert rengeteg hihetetlen izgalmas téma közt válogathat az ember. Kevés olyan érdeklődési terület van, ami nem tud találkozni a néprajz tudomány valamelyik körével. Ha valaki a jog iránt érdeklődik, ott vannak a jogszokások, ha a gasztronómia, ott a táplálkozáskultúra, ha a mezgőgazdaság - akkor az agráretnográfia, ha világot látna - bármelyik más nép kultúrája.

Úgy sejtem, hogy amellett, hogy igazi témabőség fogadja a hallgatót, talán a tanszék szerethetőségét az ott oktató rendkívűli tanárok, professzorok szolgálják. Nagyon motiváló, hogy zöldfülő kis egyetemistaként a választott témát ilyen hihetetlen komolysággal, gonddal követik az oktatók, könyveket, cikkeket ajánlanak, kutatásokba vonják bele az embert. Itt, ha bárki kedvet érez, nagyon jól belevezetődik a kutatói létbe. Nap mint nap eszembe jutnak a tanszék oktatói, és nem is tudják, hogy mennyit köszönök nekik, hisz ők leginkább azt láthatták, hogy minden bíztatásuk ellenére, ott hagytam mindent, és elhagytam egy jól induló kutatást, témát.

Senkit nem bíztatok arra, hogy a példámat követve, hagyja el, azt amit tanul. Inkább gondolom, hogy ez az én életemben volt egy letérés - a nekem kiszabott pályáról - és ezért a letérésért örökre hálás leszek. De az mindenképpen kiderült számomra, hogy nem csak akkor jártam volna jól, ha maradok az álmodás kutatásánál, hanem pályaelhagyóként is ugyanúgy, napi szinten tudom használni a tanszék csodálatos oktatóitól kapott kis tudás pakkot. 
Mindenki máshogy éli meg az egyetemi éveit, én nagyon örülök, hogy idejárhattam, és ha most kellene jelentkeznem, újra ide jelentkeznék - akár tudva, hogy ennek ellenére illusztrátor lesz belőlem.

A tanszéknek pedig azt kívánom, hogy tartsa meg azt a jóhangulatú, tudományos műhely életérzést, amibe mi érkeztünk, és léteztünk az egyetemi évek alatt.

 

Még több vélemény ITT.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi@pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://neprajz.btk.pte.hu 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)