Osztatlan tanári szakpárok

Tanári szakképzettség csak osztatlan tanári mesterképzésben szerezhető, alapszakos képzésben nem (pedagógia BA-n sem). Aki tehát tanár szeretne lenni, annak ezt a képzést javasolt választania.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
10-11-12 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
500.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
egy emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles [szak neve] tanár
Képzés célja: 

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.

A megszerzendő kreditek száma legalább 300 legfeljebb 360, a képzési idő 10-12 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

 

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. A képzés öt- vagy hat éves, attól függően, hogy a hallgató általános iskolai vagy középiskolai tanár szeretne lenni.

Az első három évben a tanárjelöltek kétszakos közös képzésben vesznek részt, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. Szaktárgyi és szakmódszertani órák mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat is végeznek. A harmadik év után érdeklődésüknek és eredményeiknek megfelelően folytathatják tanulmányaikat az általános iskolai vagy a középiskolai tanári szakon. A negyedik évtől előbbiek még két évet, utóbbiak még három évet töltenek el a képzésben. Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ezt egy rövidebb tanítási gyakorlat előzi meg a negyedik vagy az ötödik évben. A képzés tanári szakdolgozattal és tanári záróvizsgával zárul - lsd. sematikus ábra.

 

Szakjainkról rövid információ: 

A meghirdetett szakpárokról az adott évi meghirdetésben lehet tájékozódni (felvi.hu).

Főbb témakörök: 

A tanári szakképzettség elemei:

a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint

- a tanári munkához szükséges

- pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,

- szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és

- a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá

- a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

a választott szakpár függvényében

 

Egy emelt szintű érettségi kötelező.

 

Az osztatlan tanárképzéseknél kötelező alkalmassági vizsga az előírás (a vizsgák időpontja: május közepe). A vizsgák egységesek, így a jelentkező az általa első helyen megjelölt intézménybe fog vizsgabehívót kapni, a többi helyen vizsgáznia nem kell, eredményét a többi intézmény átveszi. Az alkalmassági vizsgákért a vizsgát bonyolító intézmény különeljárási díjat kérhet, mely a PTE-BTK-n 4.000 forint.

A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakon az alkalmassági mellett, gyakorlati vizsgát  is kell tartani.

 

Állami ösztöndíjas képzésre 305 pont alatt nem lehet felvenni jelentkezőt.

 

 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)