Rövid ciklusú (egyszakos) tanári mesterszak

A képzés diszciplináris egyetemi v. mesterszakos oklevél vagy tanári vagy tanítói szakképzettség birtokában választható.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2-4-5 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
350.000 Ft /félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles [szak neve] tanár
Képzés célja: 

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Konzultációk gyakorisága: egy félévben maximum 7 alkalommal (képzésfüggő), csütörtök-péntek-szombati napok

 

diploma kiadásának feltétele egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből. Előbbiek közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; utóbbiak közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

 

A teljesítendő kreditek az egyes képzésekben

 

 

 

 

 

 

 

Főbb témakörök: 

A tanári szakképzettség általános elemei:

a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, valamint

- a tanári munkához szükséges

- pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,

- szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, készség, képesség, és

- a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá

- a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A 2 féléves szakokra diszciplináris mester vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, valamint tanári szakképzettséggel rendelkezők, akik diplomájuk szintjét kívánják emelni (pl. főiskolai szintű történelemtanári diplomával mesterszintű történelemtanári diplomát szeretne)

 

A 4 féléves képzésre tanári szakképzettséggel már rendelkezők jelentkezhetnek, akik újabb tanári szakképzettségért tanulnának, ill. bizonyos szakok esetén (magyartanár, némettanár szakok ill. történelemtanár) tanító szakképzettséggel rendelkezők.

 

Az 5 féléves képzésre tanító szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

 

Meghirdetett szakjaink:

 • Etikatanár
 • Filozófiatanár
 • Francia nyelv és kultúra tanára
 • Hon- és népismerettanár
 • Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Könyvtárostanár
 • Latin nyelv és kultúra tanára
 • Magyartanár
 • Média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • Német nyelv és kultúra tanára
 • Olasz nyelv és kultúra tanára
 • Orosz nyelv és kultúra tanára
 • Pedagógiatanár
 • Romológiatanár
 • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/tanari_mesterkepzeseink_T

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Neveléstudományi Intézet

Intézeti honlap: http://nevtud.btk.pte.hu/

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)