Szabad bölcsészet alapszak

esztétika, filozófia, film, kommunikáció, művészettudomány

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
300.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
348
NK: 
280
LÁ: 
356
LK: 
280
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
alapszakos szabad bölcsész
Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben havonta 1-2 alkalom, specializációtól függ

 

 

Minor szakként felvehető: IGEN (nappali munkarendben: esztétika, etika, film, filozófia, kommunikáció, művészettörténet; levelező munkarendben: esztétika, film, kommunikáció, művészettörténet), követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció (kötelező) és részterületi specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Főbb témakörök: 

Általános szakterületi ismeretek 110-120 kredit, amelyből

-    szabad bölcsészeti általános szakmai modul 40-50 kredit:

-    a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,

-    logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek,

-    átfogó eszmetörténet,

-    bölcsészettudományok módszerei (módszertan), valamint a választandó specializációnak megfelelően: nyelvleírás, a nyelvtan mint modell, a nyelvi kompetencia és performancia különbségei, a nyelv elsajátításának és a nyelv változásának elméleti alapjai; esztétika és története, műelemzés, akadémiai írás; etikatörténet, ember és társadalom (kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet); ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenológia, hermeneutika; bevezetés a filmtörténetbe, a filmelméletek alapjai; bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, a művészettörténet forrásai és irodalma, a művészet társadalmi aspektusa; vallástörténet, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallási néprajz;

-    választható szakmai modulok 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökből:

-     esztétika: klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztétikák, kanonikus mű, műelemzés;

-    filozófia: a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, metafizika, vallásfilozófia;

-    filmelmélet és filmtörténet: filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszélés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakorlatok, gyakorlati ismeretek;

-    kommunikáció: szabályozott társadalom (jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretek); kommunikációs tréning, beszéd- és írásművelés, informatikai ismeretek, a kommunikáció sajátos színterei, a kommunikáció dinamikája, a kommunikáció szabályozása, kommunikációs zavarok, medializált kommunikáció, médiaismeretek, szabadon választható ismeretkörök;

-    művészettörténet: az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai (antikvitás, középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori művészet), módszertani és gyakorlati szaktárgyak, iparművészet-történet, emlékmeghatározás;

-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

Szakirányok, specializációk: 

Nappali munkarendben: esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány (a harmadik félévtől), művészettörténet

Levelező munkarendben: esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és médiatudomány (az első félévtől), művészettörténet

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak.

 

Esztétika: azokat várjuk, akiket  érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások. Akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkoznak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak. A törzsképzésben esztétikai elméletek ismerhetők meg, és a hallgatók elmélyednek a film-, képzőművészet-, irodalom-, és zeneesztétika alapkérdéseiben, és megtanulnak különféle szempontokból tekinteni az egyes művészeti ágakra.

 

Film: a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát. A szak nem azt a száraz filmnézegetős elfoglaltságot kínálja, mint amit a megnevezése sejtet, habár nem árt, ha kedveled a filmeket, és nem csak a 10 percesre kurtított akciódús klipeket, hanem ami megragad a fejben, önálló gondolatokra serkent, s tán kicsit meg is változtat. Nálunk megtanulhatod uralni, s kreatívan kezelni a mindent elsöprő digitális képi világot, s jó eséllyel juthatsz be a távközlés, a tömegkommunikációs média vagy éppen a képkészítés önfenntartó világába.

 

Filozófia: nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget. Neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel. Nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy. Ha érdekel, hogy miképp tehetők fel és válaszolhatók meg a valóság, az emberi megismerés és az emberi értékek természetével kapcsolatos legmélyebb és legátfogóbb kérdések, akkor válaszd a filozófia specializációt, ahol a nyugati gondolkodás történetének legkiválóbb filozófusait foglalkoztató problémákat megismerve sajátíthatod el a kritikai gondolkodás, a helyes érvelés és a gondolatok világos kifejezésének képességét.

 

Kommunikáció: várunk, ha érteni és uralni akarod az emberi kapcsolatokat és a minket körülvevő világot. Ha kritikusan viszonyulsz az információkhoz, ha keresed az összefüggéseket, ha ezt a tudást szeretnéd a gyakorlatban is alkalmazni és elég kreatív vagy ehhez. A szakirány olyan fiatalok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a kortárs média működése, az ehhez kapcsolódó kulturális folyamatok, a populáris kultúra jelenségei, valamint a kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök (szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs stb.) iránt. A kurzusok változatos témákat járnak körül: a közösségi média működésétől a popzene és a képregény  történetén keresztül a televíziózásig.

 

Művészettörténet: Várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni. Akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének, érdeklődnek festészet, a szobrászat és az építészet nagy korszakai és alkotói iránt, és kíváncsiak a jelentős művek történeti összefüggéseire, akik a nagy hagyományok mellett a jelenlegi új művészeti kifejezőeszközök és médiumok iránt is érdeklődnek, és akik szeretnének részt venni művészeti-kulturális kutatásokban, kiállításokban, projektekben. A hallgatók alapvető tudást szereznek a vizuális művészetek egyetemes és magyar történetéről, korszakairól, alkotóiról és legfontosabb műveiről, megismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit, tájékozódnak a hazai és nemzetközi művészeti intézményrendszerekről. 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

 

 

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: sajtó, média területe, nagyobb költségvetési intézmények, nagyobb vállalkozások PR tevékenységi területén, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadók

Tipikus munkakör: újságíró, PR munkakör, sajtóreferens, sajtószóvivő, szerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

Tanszéki honlapok:    http://www.esztetika.btk.pte.hu

http://www.filozofia.btk.pte.hu

https://www.filmstudiespecs.com

http://www.commonline.hu/

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)