Szociális munka alapszak (magyar vagy angol nyelven)

A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szakot azoknak ajánljuk, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 +1 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
magyar nyelvű képzés: 5<30 fő; angol nyelvű képzés: 5<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
magyar nyelvű képzés: 210.000 Ft / félév
NK:
angol nyelvű képzés: 310.000 Ft /félév
angol nyelvű képzés, állami ösztöndíjas: 100.000 Ft /félév idegennyelvi hozzájárulás
LK:
210.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
294
(magyar)
NK: 
294
(magyar)
LÁ: 
286
(magyar)
LK: 
286
(magyar)
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szociális munkás
Képzés célja: 

olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek hivatásuk művelésére. A képzést elvégzők elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. Az alapképzési szak megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szociális munkát ajánljuk azoknak az érettségizett fiataloknak, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

 

A magyar nyelvű képzés duális képzésként is választható.

Képzési jellemzők: 

A magyar nyelvű képzés nappali és levelező munkarendben is elérhető, az angol nyelvű csak nappali munkarendben.

 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta

levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal, csütörtök 8:30-péntek 17:00 (További online vagy személyes konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk!)

 

Minor szakként felvehető: NEM

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: a képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

 

Bár képzésünk minősége magas, a lemorzsolódás nálunk szinte elhanyagolható. Emellett a szociális munka sokszínűsége, komplexitása folytán a legtöbb társadalomtudományi és számos bölcsészettudományi képzés előzményeként elfogadott szak. A szociális munka alapképzés 2017 szeptemberében angol nyelven is elindult. Ha szeretnéd, tárgyaid egy részét angolul, nemzetközi hallgatóinkkal együtt teljesítheted – ez a lehetőség ingyenes. Ha a teljes képzést angol
nyelven végeznéd, erre is van módod, amennyiben vállalod a képzés költségeit.

Főbb témakörök: 

Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyből

- a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;

- szociológia tudományok 25-35 kredit;

- állam és jogtudományok 10-20 kredit;

- közgazdaságtudományok 3-10 kredit;

- társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;

- bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;

- orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része

 • a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában),
 • a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok
 • a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok,
 • az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat
 • és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.

Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett. Tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül, heti 4 napon, heti 24 órában folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

Szakirányok, specializációk: 
 • addiktológia
 • gyermekvédelem
 • közösségfejlesztés

A specializációk párhuzamos indításának feltétele elegendő számú (min. 10 fő) jelentkező az egyes specializációkra.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba

Elhelyezkedési területek: 

A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra, felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát:

1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.

2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.

3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.

4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.

5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.

 

A felvi.hu adatai alapján a társadalomtudományi képzési területen végzettek közül a szociális munka szakon végzetteket foglalkoztatják legnagyobb arányban diplomás munkakörben. Napjainkra a szociális ellátások több területén a KSH adatai alapján munkaerőhiány alakult ki.

 

Saját intézményünk pályakövetési adatai szerint a nálunk végzettek között akad családgondozó, iskolai és közösségi szociális munkás, gyermekjóléti intézmény vezetője, szociális ügyintéző, adósságkezelési tanácsadó, esetmenedzser, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felnőttképzési menedzser, mentálhigiénés gondozó, munkaügyi rehabilitációs referens, nevelőszülői tanácsadó, regionális koordinátor, teleházvezető, ügyfélszolgálati referens, vezető tanácsos (szociális és gyámügyek); valamint a megfelelő továbbképzést elvégezve MBT-terapeuta, családterapeuta, művészetterapeuta és színházterapeuta. Az adatokból látható, hogy egyre nagyobb az igény a jól képzett, sokoldalú, fejlett kapcsolati készségekkel rendelkező, elkötelezett munkaerőre.

 

Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor egyaránt igényt tart tudásukra, felkészültségeikre. Elhelyezkedni könnyű, hiszen a szakmában munkaerőhiány alakult ki. 
 

Hallgatóink mondták: 

„Kisebb csoportokban gyakorolhatunk és fejlesztjük a szociális képességeinket. Hétköznapi témákat beszélünk meg egymás között, melynek nagyon jó közösségformáló szerepe is van számunkra.” /P. K./

„Én jelenleg bentlakásos gondozóként dolgozom Angliában és a mindennapokban szociális munkásként funkcionálok, hiszen én vagyok a kapocs sok-sok szervezet, a család, a munkahelyem és a kliensem között, és nekem kell megoldanom a felmerülő problémákat, csakúgy, mint oldani a feszültségeket, különbözőségeket.” (K. Zs.)

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Tanszéki honlap: http://szocialismunka.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)