Szociális munka BA

Találkoztál már hajléktalannal? Ismersz alkoholfüggőt? Napjaink rohanó világában könnyű a társadalom szélére sodródni, segítségre szorulni. A szociális munkás az, aki felkarolja, támogatja a perifériára kerülőket. E szép hivatás  iránti igény e szektor szinte valamennyi területén belül megnőtt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA és NK: 10<20 fő, LA: 10<30 fő, LK:10<15 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
225 000 Ft (teljes költség)
LK:
225 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szociális munkás
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein.

Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzés 7 féléves.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

 • szak orientációja:gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 • társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyből
 • a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;
 • szociológia tudományok 25-35 kredit;
 • állam és jogtudományok 10-20 kredit;
 • közgazdaságtudományok 3-10 kredit;
 • társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;
 • bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;
 • orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit.

 

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett, tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

Főbb témakörök: 
 • Szociális munka
 • Társadalompolitika
 • Szociálpolitika
 • Szociológia
 • Jog
 • Népegészségtan
 • Pszichológia
 • Pedagógia

Fentieken kívül angol vagy német nyelv, számítástechnika, menedzserismeretek, filozófia és közgazdaságtan oktatása is folyik. A hallgatók tanulmányaik végén záróvizsgát tesznek, amelynek keretében záróvizsga bizottság előtt megvédik szakdolgozatukat, továbbá komplex vizsgát tesz a szociális munka, társadalom- és szociálpolitika tárgyakból.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? A képzés várja nappali vagy levelező munkarendre mindazon jelentkezőket, akik az élet bármely területén segítő szakemberként kívánnak tevékenykedni, valamint az emberi erőforrás és környezete alakítása, annak lehetősége, módszertana érdekli.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol). Legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

Az általános szociális munkás végzettséggel rendelkezők a társadalom különböző színterein és intézményeiben helyezkedhetnek el. A klasszikus értelemben vett szociális intézményeken túlmenően a humánpolitika különböző területein , mint pl. vállalatok humánpolitikai osztályain, munkaügyi központokban, kirendeltségeken, polgármesteri hivatalokban, rendőrségen, stb.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Jó érzés fog el, szerettem az előadásokat, büszkeség tölt el, ha arra gondolok, hogy milyen remek tanáraim voltak."

"Rengeteg jó élmény és tudás amit az egyetemen szereztem. Boldogsággal és örömmel emlékszem vissza azokra az évekre."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)