Szociális munka mesterszak (magyar vagy angol nyelven)

A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – az általános szociális munka mellett a klinikai szociális munka specializáció keretében is szerezhetnek elmélyült ismereteket. Ez a terület, amelynek művelése során a legkorszerűbb nemzetközi trendeket követjük, a közvetlen klienskapcsolatban végzett tanácsadásra készíti fel a leendő szakembert.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
magyar nyelvű képzés 375.000 Ft /félév
LK:
magyar nyelvű képzés 375.000 Ft / félév
NK:
angol nyelvű képzés 475.000 Ft/ félév
angol nyelvű képzés, állami ösztöndíjas: 100.000 Ft /félév idegennyelvi hozzájárulás
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
70
LK: 
50
Felvételi követelmények
szóbeli felvételi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles szociális munkás
Képzés célja: 

szociális munkás szakemberek képzése, akik az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában képesek az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. A szakképzettséggel szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: félévente 3-4 alkalom (csütörtök 8.30 órától péntek 17.00 óráig) (További online vagy személyes konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk!)

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb témakörök: 
 • Társadalomtudományok (szociológia, jog- és államtudomány, multidiszciplináris társadalomtudományok) 100-115 kredit a diplomamunka készítésével együtt az alábbiak szerint:
 • Szociális munka elmélete és gyakorlata 55-75 kredit;
 • Társadalom- és szociálpolitika; 12-18 kredit;
 • Bölcsészettudomány (pszichológia) és orvostudomány (egészségtudomány) 6-18 kredit;
 • Választható speciális programok, elsősorban szociális munka elmélete és gyakorlata területéről legfeljebb 15 kredit.

Sajátos kompetenciákat eredményező specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 30-40 kredit:

a) általános szociális munka

- szociológia, szociálpolitika területén 10-15 kredit;

- szociális munka elmélete és gyakorlata területén 20-25 kredit;

b) klinikai szociális munka

- szociális munka elmélete és gyakorlata a klinikai szociális munka területén 20-25 kredit,

- bölcsészettudomány (pszichológia) a klinikai szociális munka területén 10-15 kredit.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik a külső terepen folyó terepgyakorlatok, továbbá a nem terepen folyó képzési formák közül a kiscsoportos készség- és képességfejlesztő tréningek, a kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, a műhelyszemináriumok és projektgyakorlatok, valamint a gyakorlatokhoz, a terepeken folyó szakmai munkához kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.

A hallgatóknak a képzésben legalább 200 óra közvetlen klienskapcsolatban folyó, az önálló munkavégzés képességének fejlesztését szolgáló szociális munka gyakorlatot kell teljesítenie. A szakmai gyakorlat a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - külső terepen folyó szakmai gyakorlatának legfeljebb 50 százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

Szakirányok, specializációk: 
 • klinikai szociális munka
 • általános szociális munka

A kétféle specializáció egyidejű indítására csak elegendő számú jelentkező (min. 10 fő/specializáció) esetében van lehetőség.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési vagy főiskolai szakok.

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

A kreditek tartalma itt található.

 

Szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szakok esetében legalább 30 kredit (a felvételhez minimum 15) szükséges a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből.

Egyéb diplomák esetén legalább 60 kredit (a felvételhez minimum 30 kredit) társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből.

A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat elismertetése érdekében kérelmet kell benyújtani, mellékelve az alábbiakat tartalmazó portfoliót:

a) szakmai önéletrajz,

b) az eddigi tanulmányok felsorolása (a dokumentumok fénymásolt példányával)

c) munkatapasztalat leírása (részletesen kifejtve, hogy milyen munkakörnyezetben, mely

munkatevékenység során tett szert a kompetenciákra, csatolva a munkahely által kiadott igazolást)

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a kar a honlapon közzéteszi.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár az utóbbi években 70 pont körül alakul.

 

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

A szociális munkásokat speciális interdiszciplináris ismereteik, megszerzett kompetenciáik kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hazánkban, vagy megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon az állami, egyházi, civil, vagy akár a for-profit szektorban helyezkedjenek el. A mesterszakon végzett szakemberek – az emberi együttműködés problémáiról és lehetőségeiről szerzett magas szintű ismereteik és problémamegoldó készségeik birtokában – jól megállják a helyüket vezetői pozíciókban is. A magasan képzett szociális munkások iránti igény napjainkban jelentős a szociális ellátások több területén:

1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.

2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.

3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.

4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.

5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok.

 

A PTE Diplomás Pályakövetési Rendszerének 2015-ös tanulmánykötete felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban továbbra is létszámbővítésre lesz szükség a népesség nem kielégítő egészségi állapota és az öregedő népesség ellátása miatt. 2016-ban 3,2% volt a betöltetlen álláshelyek száma a humán egészségügy és a szociális ellátások területén (KSH). A felvi.hu adatai alapján a társadalomtudományi képzési területen végzettek közül a szociális munka szakon végzetteket foglalkoztatják legnagyobb arányban diplomás munkakörben.

 

Saját intézményünk pályakövetési adatai szerint a nálunk végzettek között akad családgondozó, iskolai és közösségi szociális munkás, gyermekjóléti intézmény vezetője, szociális ügyintéző, adósságkezelési tanácsadó, esetmenedzser, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felnőttképzési menedzser, mentálhigiénés gondozó, munkaügyi rehabilitációs referens, nevelőszülői tanácsadó, regionális koordinátor, teleházvezető, ügyfélszolgálati referens, vezető tanácsos (szociális és gyámügyek); valamint a megfelelő továbbképzést elvégezve MBT-terapeuta, családterapeuta, művészetterapeuta és színházterapeuta. Az adatokból látható, hogy egyre nagyobb az igény a jól képzett, sokoldalú, fejlett kapcsolati készségekkel rendelkező, elkötelezett munkaerőre.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://szocialismunka.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)