Szociológia mesterszak

Várjuk mindazokat, akiket a társadalmi kérdések mélyen érdekelnek, magyarázatokat keresnek és érteni szeretnék mindazt, ami körülöttük történik.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
250.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
a szóbeli felvételi elhagyható az alapdiploma eredményének duplázása esetén
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles szociológus
Képzés célja: 

magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett végzettségük mellé egy valódi egyetemi oklevelet kívánnak szerezni, amely mögött olyan elméleti és kutatás-módszertani ismeretek állnak, amelyek képessé teszik a társadalmi folyamatok elemző megértésére. Ajánljuk természetesen az alapszakot végzett szociológusoknak is, ha igazán szakemberré kívánnak válni választott pályájukon! Várjuk mindazokat, akiket a társadalmi kérdések mélyen érdekelnek, magyarázatokat keresnek és érteni szeretnék mindazt, ami körülöttük történik.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként 5 alkalom (csütörtök- péntek)

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett – államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

 

A Szociológia Mesterszak nem a Szociológia Alapszakon oktatott tantárgyak emelt szintű ismétlése, hanem valódi egyetemi képzés. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szociológiai vagy más társtudományi alapszakról érkeznek a képzésünkbe, minden egyéni lehetőséget megadunk nappali és levelező munkarendben egyaránt, hogy hiányzó ismereteiket és kreditjeiket pótolják. A tanárokkal történő személyes konzultáció adott és elvárt.

 

A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója. Hallgatóinknak lehetősége nyílik a meglévő tanszéki kutatásokba bevonódni, vagy egyéni témájukkal a Tudományos Diákköri Konferenciákon részt venni. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és Ph.D fokozatot szerezhetnek. A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is.

 

A képzés színhelye a kulturális és művészeti programokban bővelkedő Zsolnay Negyed, ami rendkívül kellemes és kulturált környezetet, továbbá szórakozási lehetőségeket biztosít az egyetemisták számára

Főbb témakörök: 

klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;

kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;

differenciált szakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

 

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit. A szakmai gyakorlat a tanult ismeretek elmélyítését célozza. Időtartama egy hét (öt munkanap), amit a terepen/intézményben tölt a hallgató, ahol meghatározott kutatási feladatot végez el, amelyről írásos beszámolót készít a gyakorlat zárásaként.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

 

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg még a felvételi jelentkezés határideje előtt harminc nappal.

 

Ezen diplomák esetén a belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen társadalomelmélet és módszertan tárgykörből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig (kb. július 10.) beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgyköreit a kar a honlapon közzéteszi.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

  • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad;
  • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad;
  • vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Bővebben lásd: http://btk.pte.hu/diszciplinaris_mesterkepzeseink_ma

Elhelyezkedési területek: 

A PTE Bölcsészettudományi Karán Szociológia Mesterszakot végzetteket nem csak egyetemi diplomájuk, hanem szakmai tudásuk is feljogosítja arra, hogy tudományos kutató intézetekben kutatói munkát végezzenek, vagy bármilyen felsőoktatási intézmény társadalomtudományi szakjain szociológiát oktassanak. Az akadémiai szférán túl, a kutatásokhoz kapcsolódó vállalkozások, a piac- és közvéleménykutató cégek, a non-profit szervezetek, a média, az önkormányzatok, a kormányhivatalok, és egyéb állami intézmények egyaránt kamatoztatni tudják az okleveles szociológusok munkáját.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  

Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)