Történelem alapszak

Ha szeretnéd megérteni, hogy mi történik a világban, hogy miért tört ki az ukrán válság vagy mi vezetett a brexithez, ha a történelem szerinted nem csak évszámokból áll, akkor a PTE történelem alapképzése Neked való.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<25 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft / félév
LK:
250.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
327
NK: 
280
LÁ: 
352
LK: 
280
Felvételi követelmények
történelem emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
történelem alapszakos bölcsész
Képzés célja: 

A PTE történelem képzésének alapvető célja a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése, mely során a lényeges összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is. Képzésünk során a hallgatók betekintést nyernek a rokon és segédtudományok alapvető ismereteibe és módszereibe is.

A képzés gerincét átfogó előadások képezik. Ezek lehetnek: egyes korszakokat tárgyaló, vagy korszakokon átívelő, tematikus előadások. Ezeket kis létszámú szemináriumok egészítik ki, ahol egy-egy speciális (gyakran szabadon választható) problémakör vizsgálatára nyílik lehetőség. Ennek elsősorban módszertani jelentősége nagy, így erre különleges hangsúlyt fektetünk. A szemináriumi munka folyamán sajátítják el a hallgatók azokat a speciális ismeretszerzési és problémamegoldó technikákat, amelyek egyben az élet szinte minden területén fontos és jól kamatoztatható tudást jelentenek.  A BA képzés tehát átfogó, nem túl részletes, de biztos és áttekinthető, alapvető tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely több irányba fejleszthető. Emellett felvértezi a hallgatókat az önálló ismeretszerzés képességével is. Természetesen lehetőség nyílik egy-egy szakterület alaposabb megismerésére is, az ún. szakterületi specializációk keretében, melyek a harmadik szemesztertől vehetők fel. Ezek már a mesterképzések megalapozásául is szolgálnak.

 

A hallgatók a megszerzett ismeretekkel képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. a történelmi tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészülnek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága:    nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben: havonta 1 alkalom (péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: min. jó rendű történelem érettségi (közép-v. emelt szint)

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakképzettség megszerzésének feltétele a képzés tantervében meghatározott latin nyelvi követelmények teljesítése.

Főbb témakörök: 

A PTE BTK történelem BA szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:

1. Alapozó képzés (10 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés a történettudományba; Filozófiatörténet; bevezetés a néprajzba; Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek

2. Szakmai törzsanyag (20 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés az anthropológiába; Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek; Történeti földrajz-politikai földrajz; Latin nyelv; Művészet- művelődés és életmódtörténet; Vallás és egyháztörténet

3. Szakmai ismeretek (90 kredit) főbb tantárgyai:

A történeti megismerés sajátosságai; Ókortörténet; Magyar és egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban; Magyar és egyetemes történelem az újkorban; Magyar és egyetemes történelem a 20. században; A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig;

4. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

5. Speciális programok, vagy minor szak (50 kredit):

A PTE történelem szakán jelenleg az alábbi specializációk indítására van lehetőség:

 

Korszakhoz kötődő specializációk: 1. Az ókor története 2. A közép- és koraújkor története 3. Az új- és modernkor története

Tematikus, korszakokon átívelő specializációk: 1. Diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete) 2. Egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika 3. Egyetemes és magyar művelődéstörténet 4. Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok 5. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben 6. Gazdaság- és társadalomtörténet 7. Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. században 8. Kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története) 9. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története 10. A politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története 11. Történeti muzeológia 12. Vallás- és egyháztörténet

A fenti speciális programok egyidejű indítására nincs lehetőség, évente egy-két programot hirdetünk meg a hallgatói igények figyelembevételével.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

A BA képzésben a hallgatók csoportos közgyűjteményi gyakorlaton vesznek részt, mely során megismerik a könyvtár, a levéltár és a múzeum kutatóként való használatát. 

Szakirányok, specializációk: 

Az ókor története

A közép- és koraújkor története

Az új- és modernkor története

Ösztöndíjak: 

Tehetséggondozás, speciális – ált. képzésen túli – lehetőségek:

 1. Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok:

Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország.

 1. OTDK
 2. Szakkollégiumok
 3. Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 4. Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 5. Külföldi és belföldi tanulmányutak
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

történelem (emelt szintű) kötelező

ÉS

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahely: múzeum, levéltár, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, média

Tipikus munkakör: szakügyintéző, tudományos munkatárs, társadalmi/ politikai szakértő, minisztériumi, önkormányzati referens, asszisztens

 

 

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: bktfelvi[kukac]pte.hu 

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Történettudományi Intézet

Intézeti honlap: http://tti.btk.pte.hu/

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)